dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 140/1998 SbNU, sv.12, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 140

IV. ÚS 358/98

K průtahům v soudním řízení

Je věcí státu organizovat své soudnictví tak, aby principy soudnictví zakotvené v Listině základních práv a svobod byly respektovány. Nedostatky v tomto směru nemohou jít k tíži těch, kteří od soudu právem očekávají ochranu svých práv v „přiměřené lhůtě“.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 10. listopadu 1998 sp. zn. IV. ÚS 358/98 ve věci ústavní stížnosti P. V. proti nečinnosti Krajského obchodního soudu v Praze ve věci sp. zn. 3 Cm 353/94.

I. Výrok

Krajskému obchodnímu soudu v Praze se ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp. zn. 3 Cm 353/94 a aby neprodleně v této věci jednal.

II. Odůvodnění

Svou ústavní stížností došlou Ústavnímu soudu dne 12. 8. 1998 napadá stěžovatel nečinnost a průtahy v soudním řízení ve věci sp. zn. 3 Cm 353/94 Krajského obchodního soudu v Praze, neboť tento soud po dobu čtyř let nebyl schopen nařídit ve stěžovatelově věci jednání, přestože jiné jeho spory vyřídil v podstatně kratší době. Stěžovatel má za to, že touto nečinností soudu jsou porušována jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 90 Ústavy České republiky, dále jen „Ústava“, jakož i v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a proto navrhuje, aby Ústavní soud uložil svým nálezem Krajskému obchodnímu soudu v Praze nepokračovat v průtazích ve věci shora uvedené spisové značky a v této věci jednat.

Krajský obchodní soud v Praze ve svém vyjádření ze dne 21. 10. 1998 rozvedl důvody, z jakých dosud nebylo nařízeno ústní jednání, s tím, že podle jeho názoru ve vyřizování v této věci k průtahům nedochází.

Z obsahu spisu sp. zn. 3 Cm 353/94 Krajského obchodního soudu v Praze Ústavní soud zjistil, že stěžovatel, podnikající pod obchodním jménem P. V. - M., se žalobou, došlou Krajskému obchodnímu soudu v Praze dne 10. 1. 1994, domáhá proti žalované spol. s r. o. G. v Praze zaplacení částky 257 400 Kč s příslušenstvím. Krajský soud v Praze vydal v předmětné věci platební rozkaz ze dne 2. 9. 1994 čj. 63 Ro 31/94-7, který žalovaný napadl odporem. Krajský obchodní soud vyzval žalovaného k vyjádření k žalobě a stanovil mu lhůtu do 14. 7. 1995, kterou poté přípisem ze dne 14. 8. 1995 prodloužil o 15 dnů. Tento přípis soudu byl posledním úkonem ve věci, přestože stěžovatel dne 4. 6. 1997

Nahrávám...
Nahrávám...