dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 143/1998 SbNU, sv.12, K právu na soudní ochranu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 143

IV. ÚS 99/97

K právu na soudní ochranu

Právům stěžovatele, který svůj návrh opíral o ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, nebyla poskytnuta dostatečná ochrana, pokud se obecné soudy nezabývaly dostatečně zjištěním ceny v minulosti převedené nemovitosti.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 23. listopadu 1998 sp. zn. IV. ÚS 99/97 ve věci ústavní stížnosti F. K. proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě z 20. 10. 1994 sp. zn. 5 C 1013/92 a Krajského soudu v Brně z 20. 1. 1997 sp. zn. 17 Co 21/95 o zamítnutí žaloby na určení, že na stěžovatele a další žalobce přešlo vlastnictví k nemovitosti.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně čj. 17 Co 21/95-102 ze dne 20. 1. 1997 a rozsudek Okresního soudu ve Znojmě čj. 5 C 1013/92-63 ze dne 20. 10. 1994 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou ústavní stížností domáhá, s odvoláním na porušení čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně čj. 17 Co 21/95-102 ze dne 20. 1. 1997, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Znojmě čj. 5 C 1013/92-63 ze dne 20. 10. 1994.

Rozsudkem soudu I. stupně byla zamítnuta žaloba stěžovatele a dalších 5 žalobců, opírající se o § 8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), na určení, že na každého z žalobců přešlo příslušnou ideální částí (u stěžovatele dvěma ideálními desetinami) vlastnictví ke sklepu pod pozemkem parcela č. 820, zapsaném na LV č. 32, vedeném u Katastrálního úřadu Z. pro obec V. Svou žalobu zdůvodňovali žalobci tím, že na jejich právní předchůdce R. a A. K. přešlo podle přídělové listiny MZ-NPF čj. K 3176/47 ze dne 31. 12. 1947 vlastnictví k zemědělské usedlosti č. 92/257 ve V. a tito právní předchůdci žalobců se svého přídělu (jehož součástí byl i sklep pod parcelou č. 820) v důsledku hrubého politického nátlaku vzdali prohlášením ze dne 28. 11. 1952 ve prospěch státu. Toto prohlášení vykazuje znaky darovací smlouvy, protože bylo akceptováno za čs. stát podpisem pracovníka ONV ve Znojmě, a jsou tak dány restituční nároky podle § 6 odst. 1 písm. h), r) zákona o půdě. Součástí přidělené usedlosti byl i sklep pod parcelou č. 820, nyní zapsaný na LV č. 32 u Katastrálního úřadu Z. pro obec V. Žalovaní pak uzavřeli s čs. státem - MNV ve V. kupní smlouvu z 13. 10. 1967, podle níž získali do bezpodílového spoluvlastnictví dům čp. 56 na pozemku p. č. 393 v k. ú. V., a to za kupní cenu 10 019 Kčs. Po deseti letech, dne 23. 6. 1978, pak stát se žalovanými uzavřel dodatek k označené kupní smlouvě, podle něhož předmětný sklep na žalované přešel bezúplatně s odůvodněním, že cena byla již zahrnuta do částky 10 019 Kčs, zaplacené podle kupní smlouvy z 13. 10. 1967. Žalobci mají za to, že cena sklepa k datu 23. 6. 1978 samo o sobě převýšila částku, kterou žalovaní zaplatili za dům, anebo se alespoň této částce přiblížila, takže podle jejich názoru žalovaní získali sklep na základě protiprávního zvýhodnění.

Nahrávám...
Nahrávám...