dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 159/1997 SbNU, sv.9, K metodice posuzování ústavních stížností

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 159

III. ÚS 205/97

K metodice posuzování ústavních stížností

Hodnocení ústavnosti zásahu orgánu veřejné moci do základních práv a svobod se skládá z několika komponentů (III. ÚS 102/94, III. ÚS 114/94, III. ÚS 84/94). Prvním je posouzení ústavnosti aplikovaného ustanovení právního předpisu, což vyplývá z § 68 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Dalšími komponenty jsou hodnocení dodržení ústavních procesních práv a konečně posouzení ústavně konformní interpretace a aplikace hmotného práva.

Pakliže Ústavní soud dospěl k závěru, že v řízení před obecným soudem nebyly dodrženy principy řádného procesu a jelikož zrušením rozsudku Krajského soudu v Brně se vytváří prostor pro opětovné posouzení rozhodnutí Magistrátu města Brna ze dne 19. června 1995 č. j. 98/91/b-RN a zároveň se tím stěžovateli otevírá možnost slyšení před obecným soudem a tím i možnost uplatnění jeho argumentace ohledně skutkové a právní stránky rozhodované věci, nezabýval se Ústavní soud ústavností napadeného rozhodnutí krajského soudu z hlediska ústavních subjektivních hmotných práv. Dle přesvědčení Ústavního soudu ochranu ústavnosti nutno spojovat s minimalizací zásahů do pravomoci jiných orgánů, jinak řečeno, pokud je nálezem zrušujícím rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, vytvořen procesní prostor pro ochranu tohoto práva uvnitř soustavy obecných soudů, pak pro ústavní posouzení rozhodnutí obecného soudu platí subsidiarita hmotněprávního k procesněprávnímu přezkumu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 11. prosince 1997 sp. zn. III. ÚS 205/97 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele J.V. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 26. 3. 1997 sp. zn. 30 Ca 277/95, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Brna ze dne 19. 6. 1995 č. j. 98/91/b-RN, o nepřiznání vlastnického práva k nemovitostem podle zákona č. 229/1991 Sb.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 26. března 1997 sp. zn. 30 Ca 277/95 se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 10. června 1997, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. března 1997 sp. zn. 30 Ca 277/95, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Brna ze dne 19. června 1995 č. j. 98/91/b-RN o vlastnictví oprávněné osoby k nemovitosti dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Uvedeným rozhodnutím se cítí být dotčen ve svých základních právech a svobodách vyplývajících z čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z obsahu spisu Magistrátu města Brna, pozemkového úřadu sp. zn. 98/91 a spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 Ca 277/95, jež si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno následující:

Stěžovatel se návrhem podaným u Krajského soudu v Brně domáhal přezkoumání rozhodnutí Magistrátu města Brna, pozemkového úřadu ze dne 19. června 1995 č. j. 98/91/b-RN, který neuznal jeho restituční nárok, uplatněný dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, na vydání přesně vymezených

Nahrávám...
Nahrávám...