dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 167/2000 SbNU, sv.20, K doručování písemností v trestním řízení do zahraničíK odůvodnění rozhodnutí o vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 167

III. ÚS 325/2000

K doručování písemností v trestním řízení do zahraničí
K odůvodnění rozhodnutí o vazbě

Pokud doručování písemností nebylo prováděno způsobem, který umožňuje zákon, a nebyly tak využity možnosti, které k doručení písemností mohly vést, a přesto byl nakonec soudy přijat závěr, že navrhovatel se trestnímu stíhání vyhýbá, když navíc rozhodnutí o jeho vzetí do vazby jsou odůvodněna pouze formálně, povrchně, a z tohoto pohledu se jeví jako nepřezkoumatelná, pak uvedeným postupem oba obecné soudy zasáhly do ústavně zaručeného práva na soudní ochranu vyjádřeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod i práva zakotveného v čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a v konečném důsledku i práva podle čl. 90 odst. 1 Ústavy České republiky.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 9. listopadu 2000 sp. zn. III. ÚS 325/2000 ve věci ústavní stížnosti H. P. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 30. 3. 2000 sp. zn. 6 To 263/2000 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem ze 13. 3. 2000 sp. zn. 40 Nt 622/96 o vzetí stěžovatele do vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 6 To 263/2000-26 ze dne 30. 3. 2000 a usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 40 Nt 622/96-14 ze dne 13. 3. 2000 se zrušují.

II. Odůvodnění

Svým návrhem se navrhovatel domáhal zahájení řízení před Ústavním soudem a navrhl, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 30. 3. 2000 sp. zn. 6 To 263/2000 a usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze 13. 3. 2000 sp. zn. 40 Nt 622/96. To s tím, že dle jeho názoru zmíněnými rozhodnutími bylo zasaženo jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces dané mu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), v podaném návrhu nesprávně označeným jako čl. 31 odst. 1 Listiny.

Ze spisu Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 40 Nt 622/96, který si Ústavní soud vyžádal, také posléze zjistil, že navrhovatel byl usnesením uvedeného soudu č. j. 40 Nt 622/96-14 ze dne 13. 3. 2000 vzat do vazby z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a) trestního řádu (dále jen „tr. ř.“), a to na základě příkazu k zatčení vydaného uvedeným soudem dne 23. 2. 1996 č. j. Nt 622/96-7, když proti navrhovateli bylo vedeno řízení proti uprchlému podle § 302 a násl. tr. ř. V odůvodnění rozhodnutí o vzetí do vazby soud prvního stupně uvedl, že navrhovatel je stíhán pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 a 4 trestního zákona, nezdržoval se v místě trvalého bydliště, byl nedosažitelný, a je tak dána důvodná obava, že se trestnímu stíhání bude vyhýbat. Soud dále uvedl, že navrhovatel se zdržuje na území Spolkové republiky Německo, Českou republiku navštěvuje asi 2x v roce jako turista, nemá k území České republiky žádné vazby. Proti uvedenému rozhodnutí podal navrhovatel stížnost, ve které (kromě výhrad vůči vznesenému obvinění) uvedl, že jako občan Spolkové republiky Německo v této zemi také žije. Po dobu čtyř let, kdy proti němu bylo vedeno trestní stíhání, běžně dojížděl do České republiky za

Nahrávám...
Nahrávám...