dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 30/1999 SbNU, sv.13, K právu na soudní ochranuK povaze rozhodnutí vydaného v daňovém řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 30

III. ÚS 373/98

K právu na soudní ochranu
K povaze rozhodnutí vydaného v daňovém řízení

V případě rozhodnutí instančně vyššího správce daně jde vždy o posouzení právních a skutkových okolností případu, které se týkají i postavení osoby zúčastněné na řízení z hlediska namítaného ručení (případně tvrzení, že ručitelem není). Rozhodnutí o povolení přezkumu musí pečlivě zvážit dodržení zákonnosti rozhodnutí a zejména i skutkový stav v podobě existence skutečností, které alespoň naznačují, že ten, kdo je označen za ručitele, jím být nemusí. Pokud by instančně vyšší správce daně nepřihlédl k porušení právního předpisu, tedy podstatné vadě řízení, nebo k tomu, že skutkové okolnosti alespoň nasvědčují, že ten, kdo je označen za ručitele, jím nemusí být, zůstal by při extenzivním výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“ [§ 248 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu)] účastník v tomto řízení bez soudní ochrany, která je mu Listinou základních práv a svobod v čl. 36 odst. 1 a 2 zaručena.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 23. února 1999 sp. zn. III. ÚS 373/98 ve věci ústavní stížnosti O., a. s., Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 31. 3. 1998 sp. zn. 22 Ca 325/97, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí správního (finančního) orgánu.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 1998 čj. 22 Ca 325/97-12 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 24. 8. 1998 ústavní stížnost, která byla Ústavnímu soudu doručena o den později. Stížností brojí proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 1998 čj. 22 Ca 325/97-12 ve spojení s rozhodnutím Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 7. 4. 1997 čj. FÚ/51286/97/384962, s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva.

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 325/97 a spisu Finančního úřadu v Opavě sp. zn. FÚ/4675/960/95-960La, které si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že dne 22. 12. 1993 uzavřel navrhovatel kupní smlouvu, na jejímž základě koupil od firmy M., a. s., Š., tam uvedené nemovitosti. Dne 26. 9. 1996 vyzval Finanční úřad v Opavě navrhovatele pod čj. 68016/962/96-962La/1 k zaplacení daňového nedoplatku jako ručitele podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Daňový dlužník - M. Š., a. s. - totiž nesplnil svou daňovou povinnost a nezaplatil daň z převodu předmětných nemovitostí, čímž nesplnil svou zákonem stanovenou povinnost. Podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je poplatníkem daně prodávající; kupující je v tomto případě ručitelem. Protože daňový dlužník daň nezaplatil, vyzval finanční úřad podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb. k zaplacení daně ručitele.

Proti uvedené výzvě podal navrhovatel odvolání, v němž mimo jiné namítal, že není ručitelem. Finanční ředitelství v Ostravě dne 7. 4. 1997 rozhodnutím čj. FŘ/1774/140/97 odvolání zamítlo.

Proti uvedenému rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě podal navrhovatel dne 17. 6. 1997 žalobu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu. V něm opakovaně namítal, že není

Nahrávám...
Nahrávám...