dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 55/1998 SbNU, sv.11, K odnětí věci podle § 79 trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 55

III. ÚS 87/97

K odnětí věci podle § 79 trestního řádu

K odnětí věci (§ 79 odst. 1 trestního řádu) jako neodkladnému úkonu (§ 160 trestního řádu) z podnětu informace Interpolu o odcizení vozidla v cizině je policejní orgán oprávněn pouze na základě dokladu o zahájení trestního stíhání v zahraničí a údaje, že o zajištění vozidla požádaly zahraniční vyšetřovací orgány v rámci mezinárodní pomoci ve věcech trestních.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu)1 ze dne 14. května 1998 sp. zn. III. ÚS 87/97 ve věci ústavní stížnosti J. T. proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě z 26. 2. 1997 sp. zn. 2 Kzt 242/97 a rozhodnutím Policie České republiky, Okresní ředitelství Karviná ze 14. 1. 1997 sp. zn. ORKA 1032/KS-2-96 o odnětí věci a nařízení prohlídky jiných prostor.

I. Výrok

Usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě sp. zn. 2 Kzt 242/97 ze dne 26. 2. 1997 se zrušuje.

Usnesení Policie České republiky, Okresní ředitelství Karviná, č. j. ORKA 1032/KS-2-96 ze dne 14. 1. 1997 se zrušuje.

Rozhodnutí Policie České republiky, Okresní ředitelství Karviná, č. j. ORKA 1032/KS-2-96 ze dne 14. 1. 1997 o nařízení prohlídky jiných prostor se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí orgánů veřejné moci a stanovení povinnosti policejnímu orgánu vydat mu osobní motorové vozidlo Mercedes Benz 200 E SPZ: KIK 38-88 do tří dnů od vykonatelnosti nálezu, a to ve stavu ke dni odnětí a v místě odnětí. V odůvodnění ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že na základě kupní smlouvy ze dne 2. 12. 1991 uzavřené s J. K. jako prodávajícím nabyl do bezpodílového spoluvlastnictví manželů osobní motorové vozidlo Mercedes Benz 200E shora uvedené značky. Od prodávajícího k tomuto vozidlu obdržel originální klíče od vozidla a všechny potřebné doklady včetně originálního technického průkazu. Dne 7. 1. 1992 bylo vozidlo zaevidováno Dopravním inspektorátem Policie České republiky v Karviné a jako uživatelka vozidla byla v technickém průkazu zapsána jeho manželka D. T. a vozidlu byla přidělena nová SPZ KIK 38-88. Vozidlo jako vlastník řádně užíval pro své osobní a podnikatelské účely až do doby, kdy došlo k podle jeho názoru protiústavnímu zásahu orgánu veřejné moci. Dne 14. 1. 1997 mu bylo bez udání důvodu uvedené vozidlo odebráno a další dispozice s ním mu byla znemožněna. Tento zásah byl policejním orgánem posléze odůvodněn vydáním usnesení o odnětí věci podle § 79 odst. 1 trestního řádu. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel opravný prostředek, který byl usnesením krajského státního zástupce v Ostravě sp. zn. 2 Kzt 242/97 ze dne 26. 2. 1997 jako nedůvodný zamítnut. Tímto zásahem orgánu veřejné moci byl podle jeho názoru porušen čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), který stanoví oprávnění každého vlastnit majetek, přičemž vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. V daném případě veřejný zájem dán nebyl a omezení vlastnického práva nebylo provedeno na základě zákona. Za veřejný zájem nelze podle stěžovatele považovat

Nahrávám...
Nahrávám...