dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 85/1998 SbNU, sv.11, K tzv. koluzní vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 85

IV. ÚS 264/98

K tzv. koluzní vazbě

Vazební důvod podle § 67 písm. b) trestního řádu, tedy důvod pro tzv. koluzní vazbu, je obecně dán, jsou-li v posuzovaném případě zjištěny konkrétní skutečnosti odůvodňující obavu, že obviněný bude mařit zjišťování skutkových okolností důležitých pro objasnění věci, a to postupem upraveným trestním řádem, tedy zpravidla dokazováním. Ani doznání pachatele jistě zpravidla není způsobilé pouze samo o sobě eliminovat důvody pro tzv. koluzní vazbu, nicméně soudy rozhodující o uvalení vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu musí přezkoumatelným způsobem odůvodnit, z jakých důvodů převyšuje zájem na objasňování trestného činu zájem na svobodě jednotlivce. Tak se však v projednávané věci nestalo, neboť odůvodnění napadeného usnesení uvedené pouhou částí věty „...když dosud nebyly vyslechnuty všechny osoby, které se podílely na výrobě bankovek nebo byly jejich držiteli ...“, je podle názoru Ústavního soudu naprosto vágní. Lze si totiž představit nespočet případů, kdy dosud nebyly vyslechnuty všechny osoby participující na trestném činu, to však samo o sobě ještě není důvodem pro uvalení koluzní vazby.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 11. srpna 1998 sp. zn. IV. ÚS 264/98 ve věci ústavní stížnosti P. T. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze 6. 4. 1998 sp. zn. 11 To 217/98 o vzetí obviněného do vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 4. 1998 čj. 11 To 217/98-15 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti uvedenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové stěžovatel uvádí, že tímto rozhodnutím byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená zejména v čl. 8 odst. 2 a odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Ačkoli totiž podle ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu (dále jen „tr.ř.“) je jedním z důvodů vazby existence konkrétních skutečností odůvodňujících obavu, že obviněný bude působit na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, neexistuje v projednávané věci jediný důkaz, jenž by takovou obavu odůvodňoval. Z uvedených důvodů domáhá se proto zrušení napadeného usnesení.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém vyjádření uvedl, že na přechodnou dobu (v počátcích vyšetřování) existovala situace, kdy zájem na objasnění trestného činu převýšil nad zájmem na osobní svobodě stěžovatele, aniž by ten zcela konkrétní činností mařil průběh vyšetřování. Těmito úvahami se krajský soud řídil při svém rozhodování a vtělil je do, i když stručného, závěrečného odstavce napadeného usnesení.

Vedlejší účastník Okresní státní zastupitelství v Trutnově se v určené lhůtě k ústavní stížnosti nevyjádřil.

Ze spisu 1 Nt 141/98 Okresního soudu v Trutnově Ústavní soud zjistil, že Okresní státní zastupitelství v Trutnově podalo dne 19. 3. 1998 návrh na vzetí stěžovatele do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b) tr.ř. s odůvodněním, že stěžovateli bylo uvedeného dne sděleno obvinění pro trestný čin padělání a pozměňování peněz podle §

Nahrávám...
Nahrávám...