dnes je 5.3.2024

Input:

Sazby daně z přidané hodnoty, osvobození od daně

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.15
Sazby daně z přidané hodnoty, osvobození od daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Pro zajištění správného postupu plátce při uplatnění DPH na výstupu, ale i v případě vyhodnocení správnosti uplatněné sazby daně uvedené na přijatých daňových dokladech, a v neposlední řadě i pro správný odvod daně na straně příjemce plnění v případě uplatnění režimu přenesení daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, je důležité vyhodnocení sazby daně.

Platné sazby daně jsou upraveny v § 47 ZDPH v návaznosti na přílohy č. 2, a 3 k ZDPH, které jsou nedílnou součástí zákona o DPH. Speciální úprava, týkající se sazeb daně, je obsažena v  § 48 a § 49 ZDPH, která stanoví podmínky pro uplatnění snížené sazby daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení.

Sazby daně u zboží

U zboží se podle § 47 odst. 3 ZDPH uplatňuje základní sazba ve výši 21 %, pokud zákon nestanoví jinak. S ohledem na to, že do kategorie zboží se zahrnuje i nemovitá věc, použije se pro určení platné sazby daně při dodání nemovité věci, která nesplňuje podmínky pro osvobození, základní sazba daně s výjimkou dodání nemovitých věcí, jež splňují kritéria staveb pro sociální bydlení ve smyslu § 48 a § 49 ZDPH.

Snížená sazba daně 12 % se uplatní u zboží uvedeného v příloze č. 3 k ZDPH, tepla a chladu.

Příloha č. 3 k ZDPH obsahuje seznam zboží, u kterého se uplatní snížená sazba (12 %). Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 3 k ZDPH.

Snížená sazba daně se uplatní při prodeji potravin; krmiv pro zvířata; živých zvířat, semen, rostlin a přísad, obvykle určených k přípravě potravin; výrobků obvykle používaných jako doplněk nebo náhražka potravin. Mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje.

Při prodeji nápojů se uplatní základní sazba daně, s výjimkou kohoutkové vody, mléka a tekutých mléčných výrobků.

Při prodeji novin, časopisů a periodik, včetně zvukového záznamu se také uplatní snížená sazba daně 12 %, bez ohledu na to, jak často vycházejí.

Příklad – sazba daně u kulturního zpravodaje

Jaká sazba DPH se uplatní při prodeji měsíčně vydávaného kulturního zpravodaje u příspěvkové organizace zřízené pro kulturní aktivity města?

Kulturní zpravodaj naplňuje znaky periodika (časopisu) a pokud neobsahuje víc než 50 % plochy využité k reklamě, podléhá sazbě daně ve výši 12 %.

Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží, jako souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží ze souboru podléhá základní sazbě. Plátce se může rozhodnout, že u každého druhu zboží uplatní příslušnou sazbu daně samostatně (§ 47 odst. 7 ZDPH).

U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 ZDPH se uplatní základní sazba daně.

Dodání knihy a poskytnutí obdobné služby je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

Knihou se rozumí kniha, obrázková kniha, předloha ke kreslení, omalovánka, brožura, hudebnina nebo kartografický výrobek, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud se jedná o zboží, které je uvedeno pod kódem nomenklatury celního sazebníku v čísle 4901, 4903 až 4905, 4911 nebo 8523.

Osvobozeno od daně je také poskytnutí služeb obdobných dodání knih. Jedná se o elektronicky poskytovanou službu spočívající v poskytnutí knihy.

Osvobozeno od daně je také půjčování nebo nájem knihy, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.

Sazby daně u služeb

Při poskytování služeb se uplatňuje podle § 47 odst. 4 ZDPH základní sazba daně s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 2 k ZDPH a stavebních a montážních prací uvedených v § 48 a § 48a ZDPH.

U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí novin, časopisů a periodik se uplatní snížená sazba daně (§ 47 odst. 6 ZDPH), bez ohledu na to, jak často vycházejí.

Snížená sazba daně 12 % se uplatní u půjčování nebo nájmu novin, časopisů, periodik, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby

Nahrávám...
Nahrávám...