dnes je 5.3.2024

Input:

Silniční daň

19.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň

Ing. Zdeněk Morávek

Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákona"), který byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přinesla zcela novou úpravu silniční daně spočívající zejména v podstatném zúžení předmětu daně, ve snížení daně u stávajících vozidel, která předmětem daně zůstala, a ve zrušení zálohování daně.

V roce 2023 byl zákon novelizován zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Novela má 11. bodů a obsahem je zejména upřesňující postup při vyřazení vozidel z provozu s uložením registračních značek do registru silničních vozidel a jejich opětovném zařazení, nebo upřesnění výpočtu a výše daně a způsobu určení dvanáctiny výše daně za jednotlivý kalendářní měsíc ve vztahu k údajům obsaženým v registru silničních vozidel. Přijaté změny se ale promítnout do daňového přiznání až za rok 2024, tedy v lednu 2025.

Předmět daně

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo. Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Ovšem výše daně jiná než nula je stanovena pouze pro vozidla nad 12 tun. Z toho tedy vyplývá, že předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny,

 • kategorii N– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun,

 • kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun.

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny,

 • kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny,

 • kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun,

 • kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční. Z pohledu příspěvkových organizací je potom rozhodující, že není podstatné, k jakému účelu či v rámci jaké činnosti je vozidlo používáno. Není tedy rozhodující, zda je příslušné vozidlo používáno v souvislosti s dosahováním zdanitelných příjmů či nikoliv. Rozhodující je pouze, zda je příslušné vozidlo registrováno v registru silničních vozidel v ČR a jedná se o zdanitelné vozidlo, u kterého zákon stanoví daň jinou než nula.

Od roku 2024 není předmětem daně také silniční vozidlo vyřazené z provozu na základě rozhodnutí o žádosti vlastníka zdanitelného vozidla podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vyřazení z provozu je upraveno v § 12 zákona č. 56/2001 Sb. a provádí jej standardně úřad obce s rozšířenou působností. Doplňme ale, že na vyřazení z provozu z důvodu zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vynětí z předmětu vztahovat nemá mj. proto, že lze očekávat, že v těchto případech bývá vozidlo fakticky dále určitou dobu používáno, a tedy není důvod k tomu, aby v tuto dobu, je-li stále registrováno, nepodléhalo daňové povinnosti.

Příspěvková organizace v rámci své nepodnikatelské činnosti, z níž plynou příjmy, které nejsou předmětem daně, používá nákladní vozidlo kategorie N3 s největší povolenou hmotností 19 tun a druhem karoserie BB. I přesto, že toto vozidlo neslouží k dosahování zdanitelných příjmů, jedná se o zdanitelné vozidlo, které bude předmětem daně.

Výše daně

Výše daně je uvedena v příloze k zákonu a liší se podle druhu karoserie. U nákladního automobilu a skříňového automobilu je v případě dvou náprav těchto automobilů daň do 12 tun nejvyšší povolené hmotnosti nulová, v případě tří náprav je daň nulová do 15 tun a v případě tří náprav do 23 tun. U tahače návěsu a silničního tahače je daň nulová u vozidel s dvěma nápravami do 16 tun nejvyšší povolené hmotnosti jízdní soupravy a v případě tří a více náprav do 36 tun. U vozidel kategorie O je v případě nejvyšší povolené hmotnosti do 12 tun daň nulová a nad 12 tun je daň vždy 3 600 Kč.

V souladu s výše uvedeným platí, že vybraná vozidla jsou sice předmětem daně, avšak není pro ně určena sazba daně. Z takových vozidel se daň neplatí a neuvádějí se do daňového přiznání.

Zemědělské učiliště, příspěvková organizace zřízená krajem, vlastní zemědělský traktor a diskový secí stroj, obě vozidla používá k doplňkové činnosti, tedy k činnosti, ze které plynou zdanitelné příjmy organizace. V daném případě se jedná o zvláštní vozidla kategorie T a SN, tedy o vozidla, která nejsou předmětem daně.

Příspěvková organizace vlastní vozidlo Toyota Hilux, které využívá ke své podnikatelské činnosti. V technickém průkazu vozidla je uvedeno, že se jedná o vozidlo kategorie N2, je tedy předmětem silniční daně. Jak ale vyplývá z výše uvedeného textu, u tohoto vozidla je stanovena daň ve výši nula. Tato vozidla se ani neuvádějí do daňového přiznání.

Vozidla osvobozená od daně

Vozidla osvobozená od daně jsou vymezena v § 3 zákona č. 16/1993 Sb. Okruh těchto vozidel je menší než v dřívější úpravě, což souvisí se zúžením předmětu daně, jedná se např. o:

 • vozidlo vybavené zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy, případně doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením, pokud jsou tyto skutečnosti zapsány v registru silničních vozidel, pro uplatnění osvobození již není nezbytnou podmínkou, aby bylo vozidlo vybaveno zároveň zvláštním výstražným zvukovým zařízením.,

 • diplomatická vozidla, pokud je zaručena vzájemnost,

 • vozidla určená k údržbě komunikací,

 • vozidla Českého červeného kříže.

Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.

Poplatník daně

Poplatník daně je vymezen v § 4 zákona. Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, neboť osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo: 

 • je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,

 • užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je jako provozovatel zapsána osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž:

 • osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,

 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně. 

Příspěvková organizace vyšle svého zaměstnance na pracovní cestu jeho osobním automobilem, za což mu vyplatí cestovní náhrady. Jedná se o aktivitu v rámci doplňkové činnosti organizace.

Toto vozidlo však, na rozdíl od dřívější úpravy, není předmětem daně (jedná se o vozidlo kategorie M) a zaměstnavatel již není v těchto případech poplatníkem silniční daně.

Dochází k upřesnění v osobě poplatníka v případě, změny poplatníka. Zdanitelné

Nahrávám...
Nahrávám...