dnes je 15.4.2024

Input:

Uplatnění DPH v účetní jednotce

1.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.10
Uplatnění DPH v účetní jednotce

Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová

UPLATNĚNÍ DPH V ÚČETNÍ JEDNOTCE

(popřípadě dodatek ke směrnici k oběhu účetních dokladů nebo jiného vnitřního předpisu)

Komentář:

Protože účetní jednotka může mít různé formy účetních směrnic, směrnic o oběhu účetních dokladů, popřípadě směrnic o finanční kontrole, zvolí proto vlastní název účetního předpisu, popřípadě může vydat tuto směrnici jako samostatnou směrnici určenou výhradně pro účely zajištění správného postupu při vedení evidence pro účely DPH a sestavení daňového přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období.

Účetní jednotka: ............................

Označení:.................................... Číslo:.......................................

Zpracoval: ................................. Kontroloval: ...............................

Platnost:.................................... Závaznost:.................................

Datum vydání: ......................... Vydává: ..................................

Nahrazuje:................................ Doplňuje:.................................

Počet stran: ............................ Přílohy:...................................

Čl. 1

Účel směrnice

Hlavním účelem této směrnice je stanovení rozsahu daňové evidence, způsob oběhu a likvidace daňových dokladů včetně jejich označení pro účely vedení záznamní povinnosti k DPH, metodika postupu při uplatnění odpočtu DPH a vystavovaní daňových dokladů, archivace daňových dokladů včetně zajištění jejich věrohodnosti a neporušenosti obsahu, režimu přenesení daně, nastavení kontrolních mechanismu pro snížení rizika k ručení za daň a popřípadě dalších nutných postupů souvisejících s DPH.

Úprava se vztahuje na všechny pracovníky organizace dotčené problematikou DPH, zejména na pracovníky, kteří zajišťují schvalování a účtování účetních dokladů v souladu s vnitřním předpisem ..... (např. "Směrnice k oběhu účetních dokladů“).

Čl. 2

Základní pojmy a zkratky

ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH)

ZDP – zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZoÚ – zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

DAP – daňové přiznání

KH – kontrolní hlášení

DPH – daň z přidané hodnoty podle ZDPH

PDP – přenesení daňové povinnosti

EU – Evropská unie

EPO – elektronické podání pro daňovou správu

TZ – technické zhodnocení

ÚSC – územně samosprávný celek

PO – příspěvková organizace

KV KDP – zápis koordinačního výboru

Plnění

Pro realizované vstupy i výstupy v rámci ekonomické činnosti či mimo tuto činnost se pro účely DPH používá obecný pojem "plnění". Podle § 4 odst. 1 písm. e) ZDPH je uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková.

Veškerá plnění, která souvisí s nejrůznějšími činnostmi účetní jednotky, je možné pro účely DPH rozdělit na dvě základní kategorie:

 • plnění, která jsou předmětem DPH,

 • plnění, která nejsou předmětem DPH.

Předmět daně u uskutečněných plnění

Předmětem DPH mohou být pouze plnění, která mají charakter dodání zboží nebo poskytování služeb, tzn. taková plnění, která splňují definice vymezené v § 2, 13 a 14 ZDPH.

Pod pojem zboží je podle § 4 odst. 2 písm. a) ZDPH jako hmotná věc zahrnuta také nemovitá věc.

Plnění je předmětem daně podle § 2 odst. 1 ZDPH za současného splnění tří podmínek:

 • plnění uskutečňuje osoba povinná k dani, která jedná jako taková,

 • místo plnění musí být v tuzemsku,

 • plnění musí být uskutečněno za úplatu.

Úplatou se rozumí podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH částka:

 • v peněžních prostředcích,

 • forma nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním (např. poskytnutí služby, dodání zboží atd.).

Plnění, která jsou předmětem daně, se člení na:

 • plnění podléhající základní nebo snížené sazbě daně,

 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH,

 • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63 ZDPH.

Sazby DPH

U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje:

 • základní sazba daně ve výši 21 %,

 • snížená sazba daně ve výši 12 %.

U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

U poskytnutých plnění se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. Snížená sazba se uplatní u služeb uvedených v příloze č. 2 (12 %). U zboží uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně (12 %). Snížená sazba daně (12 %) se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, provedených na dokončené stavbě pro bydlení nebo stavbě pro sociální bydlení (byty, bytové domy – § 48 ZDPH) a rovněž při výstavbě nebo dodání stavby pro sociální bydlení § 49 ZDPH.

Čl. 3

Podání daňového přiznání a kontrolního hlášení, evidence pro daňové účely

Účetní jednotka je povinna do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (tj. měsíce nebo Q) podat daňové přiznání (v elektronické podobě) a pokud vznikne daňová povinnost, je splatná v tomtéž termínu. V případě, že tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, posouvá se termín na nejbližší následující pracovní den. Současně ve stejném termínu vzniká povinnost podat měsíční KH.

Den zjištění důvodu pro dodatečné přiznání a následné KH:

Pro účely podání dodatečného přiznání a následného kontrolního hlášení se za rozhodný den zjištění důvodů pro tato podání považuje den předání podkladů z jiných odborů/oddělení (tj. zejména daňových dokladů, smluv, objednávek) zodpovědné osobě za podání přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Tento den bude předávajícím a přejímajícím potvrzen na příslušném dokladu.

Účetní jednotka vede evidenci pro daňové účely a kontrolní hlášení (dále KH) v tomto minimálním rozsahu ve smyslu § 100 ZDPH, která se uvádí do příslušných řádku daňového přiznání.

3.1 Uskutečněná plnění

1. Uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku členěná podle sazeb daně za použití dalšího členění podle číselníku dokladů zavedených v účetní jednotce.

Jedná se zejména o:

 • nájem movité věci,

 • nájem vybrané nemovité věci, např. staveb, nebytových prostor, prostor a míst jinému plátci, kdy je uplatněno zdanění nájmu podle § 56a odst. 3 ZDPH,

 • nájem pozemků nebo staveb pro účely parkování,

 • nájem plochy pro umístění zařízení (např. reklamy),

 • věcná břemena,

 • převod práva užití plochy pro inzerci v místních novinách,

 • krátkodobý pronájem staveb, bytů a nebytových prostor včetně vybavení do 48 hodin podle § 56a odst. 2 ZDPH,

 • kopírovací služby,

 • stravování zaměstnanců (s výjimkou poskytnutých peněžních poukázek),

 • nákup a prodej zboží (Poznámka: popsat o jaké zboží jde, např. prodej zboží v bufetu atd.),

 • poskytnutí služeb (Poznámka: popsat o jaké služby jde – např. stravovací služby, autodoprava atd.)

 • poskytnutí služby autorizované obalové společnosti v souvislosti se zákonem o obalech.

Poskytnutí služby autorizované obalové společnosti v souvislosti se zákonem o obalech a výrobcům na základě zákona o výrobcích s ukončenou životností není na základě KV KDP 591/23.03.22 od 1. 4. 2022 výkon veřejné správy.

Obce se při výkonu této činnosti považují za osoby povinné k dani. Jedná se o případy, kdy obec poskytuje za úplatu tříděný sběr komunálního odpadu pro EKO-KOM. Pro obec, která je plátcem se jedná o zdanitelné plnění, u kterého se uplatní základní sazba daně.

Uskutečněná plnění jiným osobám povinným k dani (které mají přiděleno DIČ podle daňového řádu) v hodnotě nad 10 000 Kč včetně daně v součtu daňového dokladu, tj. včetně souhrnného dokladu, platebního kalendáře, splátkového kalendáře) budou uváděna v kontrolním hlášení v oddíle A v části A.4., a to i v případě, že jednotlivé plnění nebude vykazovat hodnotu nad 10 000 Kč včetně daně. Ostatní uskutečněná plnění budou uvedena do součtového řádku KH v části A.5. Samotně se evidují plnění, která se nezahrnují do výpočtu krátícího koeficientu:

a) dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud byl využíván pro ekonomickou činnost plátce s nárokem na odpočet. Tato plnění se uvádí se v ř. 1 DAP (popř. v ř. 2, pokud by se jednalo o prodej majetku – zboží podléhající snížené sazbě daně) a současně v ř. 51 DAP ve sloupci "s nárokem na odpočet".

Upozornění: do ř. 51 se nezahrnuje dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, je-li toto plnění obvyklou ekonomickou činnosti plátce. Posouzení obvyklé ekonomické činnosti je nutné řešit v souladu s aktuálním výkladem GFŘ a závěru příspěvku Komory daňových poradců č.568/09.09.20 uzavřeného k 27. 1. 2021 (dále jen KOOV DPH).b) nájem nemovitého majetku, pokud se jedná o plnění zdanitelná, avšak pouze v případě, že se jedná o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. Tato plnění se uvádí se v ř. 1 DAP a současně v ř. 51 DAP ve sloupci "s nárokem na odpočet".

Komentář:

Z výše uvedeného přehledu lze vypustit plnění, které účetní jednotka nemá.

Bod b) lze vypustit, pokud se s ním účetní jednotka nesetká. Příspěvkové organizace obvykle mají nájmy, které nelze považovat za příležitostnou činnost, proto ř. 51 v tomto případě nevyužívají.

2. Uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 ZDPH), např.:

 • Osvobozené nájmy vybraných nemovitých věcí podle § 56a odst. 1 ZDPH např.:

  • nájemné z pozemků,

  • nájemné z bytů (jednotek),

  • nájemné z nebytových prostor (prostor a míst) u neplátců DPH,

  • nájemné z nebytových prostor (prostor a míst) u plátců DPH (nebylo sjednáno zdanění nájmu podle § 56a odst. 3 ZDPH),

  • nájem hrobového místa.

Nájem hrobového místa a poskytování služeb s tím spojených není na základě informace GFŘ č.j. 20296/23/7100-30116-609210 od 1. 4. 2023 výkonem veřejné správy. Hrobové místo je pozemek, nemovitá věc, nájem hrobového místa je nájem nemovité věci, tedy plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56a ZDPH za předpokladu, že je obec vlastníkem pozemku, na kterém se nachází veřejné pohřebiště.

Služby spojené s nájmem hrobového místa (údržba oplocení, zeleně, komunikací a cest, osvětlení, dodání vody, likvidace odpadů apod.) jsou vedlejším plněním k plnění hlavnímu za předpokladu, že jsou poskytovány jediným poskytovatelem.

Tato plnění se uvádí do ř. 50 DAP a do KH se neuvádí.

 • Finanční služby, penzijní činnost a pojišťovací služby, pokud se jedná o plnění osvobozená. Tato plnění se uvádí se v ř. 50 DAP a současně v ř. 51 DAP ve sloupci "bez nároku na odpočet" a do KH se neuvádí.

  • Výchova a vzdělávání podle § 57 ZDPH (Poznámka: Pokud se jedná o školu nebo školské zařízení, popřípadě i jinou právnickou osobu disponující akreditaci k poskytování vzdělávání. Je vhodně podrobně popsat, o jaká plnění se fakticky jedná).

  • Zdravotnické služby podle § 58 ZDPH(Poznámka: Pokud se jedná o zdravotnické zařízení, které je oprávněno tyto služby poskytovat, rovněž je nutno uvést o jaká plnění jde.).

  • Sociální pomoc podle § 59 ZDPH (Poznámka: Pokud se jedná o osoby, které mají k poskytování sociálních služeb oprávnění podle zákona č. 108/2006 Sb. Opět je nutno uvést konkrétní služby.).

  • Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle § 61 ZDPH.

Jde zejména o:

 • poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost (Poznámka: Pokud se podle § 61 písm. d) ZDPH jedná o právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání (obce, sportovní oddíly). Je nutno konkretizovat, např. provozování plaveckého bazénu, tenisových kurtů, hřišť, ledové plochy, pronájem tělocvičny apod.),

 • poskytování kulturních služeb a dodání zboží s nimi souvisejících (Poznámka: Pokud se podle § 61 písm. e) ZDPH jedná o služby poskytnuté krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání). Je nutno konkretizovat, např. vstupné na zámek, plesy, kino, půjčovné v knihovně apod.).

 • dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, které je při dodání osvobozeno podle § 62 ZDPH a které výši krátícího koeficientu ovlivňuje (ř. 50 DAP),

 • dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, který splní podmínky osvobození. Tato plnění se uvádí v ř. 50 DAP a současně v ř. 51 DAP ve sloupci "bez nároku na odpočet".

 • prodej osobního automobilu osvobozený od daně podle § 62 ZDPH, u něhož platil zákaz odpočtu daně a který se nezahrnuje do výpočtu krátícího koeficientu. Tato plnění uvádí plátce v ř. 50 DAP a současně v ř. 51 DAP ve sloupci "bez nároku na odpočet".

 • Tato osvobozená plnění se do KH neuvádí.

Komentář:

Účetní jednotka z výše uvedeného přehledu uvede jen ta osvobozená plnění, která skutečně poskytuje.

3. Uskutečněná plnění, která nejsou předmětem daně a v daňovém přiznání se neuvádí, např.:

 • poskytování dárků v rámci ekonomické činnosti podle § 13 odst. 7 ZDPH do 500 Kč jednotkové ceny bez DPH (POZOR reklamní nebo propagační předměty musí být dodány v rámci ekonomické činnosti, tzn., že účetní jednotka tuto vazbu musí prokázat),

 • "přeúčtování energií a služeb", které se nepovažuje za dodání zboží a poskytování služeb a při splnění podmínek stanovených v § 36 odst. 13 ZDPH se nezahrnují do základu pro výpočet daně,

 • postoupení nebo vymožení vlastní pohledávky,

 • u příspěvkových organizací není předmětem daně činnost pro zřizovatele proti příspěvku na provoz (např. správa majetku ÚSC technickými službami).

Komentář:

Účetní jednotka z výše uvedených plnění vybere pouze ta plnění, která fakticky používá a případně i doplní o konkrétní činnosti. Rovněž je zde vhodné uvést používané kódy, záznamové jednotky nebo jiné identifikační údaje používané v účetní jednotce ve vazbě na jednotlivé řádky daňového přiznání pro účely zpracování daňové evidence na základě používaného softwaru, popřípadě způsob zadání účetních případů např. ve vazbě na analytickou evidenci účtu 343.

4. Uskutečněná plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně:

 • dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani – ř. 20 DAP,

  • vývoz zboží do třetích zemí – ř. 22 DAP,

  • poskytování služeb a dodání zboží, na které se vztahuje osvobození od daně podle § 67 až 70 ZDPH – ř. 26 DAP.

Tato plnění se do KH neuvádí.

5. Uskutečněná plnění, která nejsou předmětem daně v tuzemsku, uvádí se však v přiznání k DPH v ř. 21 a v ř. 26 DAP:

 • poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko osobě povinné k dani v EU, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a poskytla své daňové identifikační číslo, povinnost přiznat podle § 24a ZDPH – ř. 21 DAP (vazba na souhrnné hlášení),

 • poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko osobě povinné k dani v EU, která neposkytla plátci své daňové identifikační číslo a zahraniční osobě, které je plátce povinen přiznat podle § 24a ZDPH – ř. 26 DAP,

 • dodání zboží s instalací nebo montáži s místem plnění mimo tuzemsko, pokud je realizováno osobě neregistrované k dani, nebo zahraniční osobě a které je povinen plátce přiznat podle § 24a ZDPH – ř. 26 DAP,

 • ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (částky nezatížené DPH při uplatnění zvláštního režimu podle § 89, § 90, § 92 ZDPH – ř. 26 DAP.

Tato plnění se do KH neuvádí.

Komentář:

Pokud účetní jednotka nemá žádné plnění s místem plnění mimo tuzemsko nebo ve zvláštním režimu, může bod 5. vypustit. Popřípadě vybere jen ta plnění, která skutečně má.

6. Uskutečněná plnění v režimu přenesení daně na příjemce podle § 92a ZDPH:

Dodání zboží dle přílohy č. 5 ZDPH – ř. 25 DAP.

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací podle § 92e ZDPH – ř. 25.

Poskytnutí plnění podle § 92f ZDPH uvedených v příloze č. 6 s vazbou na nařízení vlády – ř. 25.

Tato plnění se uvádí do KH v oddíle A části A.1. bez ohledu na výši plnění.

Vazba poskytovaných plnění na třídu 6 – Výnosy

Výnosy (výstupy) jsou dle druhu poskytovaných plnění (činností) účetní jednotky rozděleny v účtové tř. 6 z pohledu aplikace DPH na činnosti, které jsou považovány za ekonomickou činnost a jsou proto předmětem daně a výnosy, které nejsou předmětem daně (např. dotace a příspěvky z veřejných zdrojů apod.).

Výnosy z ekonomické činnosti jsou dále zařazeny do plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet a na zdanitelná plnění v rámci používané analytické evidence účtů tř. 6.

V případě výnosů z plnění, které není předmětem daně, účetní jednotka ve smyslu § 100 odst. 3 písm. a) ZDPH používá samostatnou analytickou evidenci. Pokud na toto plnění nemá samostatnou analytickou evidenci z důvodu nahodilého plnění, používá příznak (kód, zj) "mimo předmět daně" dle nastaveného softwaru.

Příloha č. 1 této směrnice podrobně specifikuje členění účtů tř. 6, které se týkají ekonomické činnosti. Každá nová činnost účetní jednotky, za kterou bude požadována úplata, musí být zařazena z hlediska DPH do Přílohy č. 1 této směrnice.

Komentář:

Účetní jednotka se může rozhodnou uvést do přílohy č. 1 jen ekonomickou činnost, která je vždy předmětem daně. Pro přehlednost a zejména pro účely kontroly správce daně je však vhodnější uvedení všech účtu tř. 6, s podrobnou specifikací na ekonomickou činnost a výnosy které nejsou předmětem daně. Pokud nastane plnění, které není předmětem daně a které nemá samostatnou analytiku tř. 6, použije účetní jednotka účelový příznak DPH dle nastaveného softwaru.

7. Evidence obchodního majetku a majetku v postavení osoby nepovinné k dani

Účetní jednotka ve smyslu § 100 odst. 3 písm. b) ZDPH vede evidenci obchodního majetku. Důvodem je nutnost rozdělení majetku pro účely případného prodeje na majetek, při kterém je v postavení osoby povinné k dani a jeho prodej je předmětem daně.

U majetku, který není veden jako obchodní majetek, je účetní jednotka v postavení osoby nepovinné k dani a případný prodej proto není předmětem daně.

Do evidence obchodního majetku pro účely DPH dle § 100 odst. 3 písm. b) ZDPH je zahrnován majetek, který je využíván výhradně nebo převážně k ekonomické činnosti, přičemž se jedná např. následující druhy majetku:

 • vodohospodářská infrastruktura,

 • pozemky a budovy, které jsou výhradně využívány k pronájmům a další ekonomické činnosti (reklama, obchod apod.),

 • lesní pozemky.

Ostatní majetek, který není zahrnut ve výše uvedeném výčtu, není obchodním majetkem pro účely DPH a není z tohoto důvodu zahrnut do evidence dle § 100 odst. 3 písm. b) ZDPH. Jedná se zejména o následující druhy majetku:

 • majetek svěřený k samostatnému hospodaření příspěvkovým organizacím, který nesmí PO prodávat vlastním jménem na svůj účet dle zřizovací listiny,

 • majetek, který je dlouhodobě předmětem bezúplatné výpůjčky,

Za správnost evidence obchodního majetku včetně případných změn na základě změny způsobu užívání majetku zodpovídá ekonomické oddělení v součinnosti s příslušným oddělením, který vede přehledy o nájemních vztazích, uzavírá smlouvy o reklamě apod. Změny v evidenci je nutno vyhodnotit ve vztahu k předpokládanému budoucímu využití. Evidence obchodního majetku vychází z účetního softwaru účetní jednotky.

Komentář:

Organizace, která veškerý majetek využívá pro svou ekonomickou činnost, celý výše uvedený bod 7 vypustí a nemusí řešit příznaky DPH na kartách majetku. V tomto případě může ve směrnici uvést jen poznámku, že veškerý majetek organizace je obchodním majetkem pro účely DPH, případně s výjimkou majetku, který si zřizovatel vymínil, že nesmí organizace prodávat svým jménem na svůj účet.

3.2 Přijatá zdanitelná plnění z EU nebo třetích zemí s povinností přiznat daň v tuzemsku

1. Přijatá plnění z EU nebo třetích zemí, u nichž vzniká povinnost přiznat daň na výstupu v členění podle jednotlivých sazeb s detailním členěním podle číselníku dokladů:

 • pořízení zboží z EU od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které v jiném členském státě vznikla povinnost registrace k daní a tato osoba tuto povinnost nesplnila (Příklad: Plátce nakoupí zboží z Německa, zboží je přepraveno do ČR, prodávajícím je Švýcar, který měl povinnost registrovat se v Německu k dani, ale tuto povinnost nesplnil) ř. 3 a ř. 4 DAP ve sloupci základ daně a daň na výstupu a v ř. 43 a ř. 44 DAP ve sloupci základ daně a nárok na odpočet daně ve sloupci "v plné výši“ nebo "krácený odpočet“ podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění, z pořízení zboží z jiného členského státu je vyloučeno pořízení zboží z jiného členského státu od osvobozené osoby (podle § 4 odst. 1 písm. m) ZDPH se jedná o osobu, která je v jiném členském státě v obdobném postavení jako v ČR neplátce, Příklad: nákup zboží ze Slovenska od osoby, která na Slovensku nedosahuje obratu pro registraci osoby registrované k dani),

 • poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku ř. 5 a ř. 6 DAP ve sloupci základ daně a daň na výstupu a v ř. 43 a ř. 44 DAP ve sloupci základ daně a nárok na odpočet daně ve sloupci "v plné výši" nebo "krácený odpočet" podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění.

 • Jde o služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH. pořízení zboží s instalací nebo montáži s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (definice neusazené osoby podle § 4 odst. 1 písm. l) ZDPH)- ř. 12 a ř. 13 DAP ve sloupci základ daně a daň na výstupu a v ř. 43 a ř. 44 DAP ve sloupci základ daně a nárok na odpočet daně ve sloupci "v plné výši" nebo "krácený odpočet" podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění.

 • poskytnutí služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku - ř. 12 a ř. 13 DAP ve sloupci základ daně a daň na výstupu a v ř. 43 a ř. 44 DAP ve sloupci základ daně a nárok na odpočet daně ve sloupci "v plné výši" nebo "krácený odpočet" podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění.

Jde o služby neuvedené v ř. 5 a 6, vznikla-li jejich přijetím, nebo poskytnutím úplaty (zálohy), povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108 ZDPH, zejména jde o tyto služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku (s výjimkou osob registrovaných k dani v EU, které jsou uvedeny v ř. 5 a 6):

 • § 10 ZDPH– služby vztahující se k nemovitostem,

 • § 10b ZDPHkulturní, umělecké, sportovní, výchovné akce, veletrhy a výstavy apod. a další služby uvedené ve výjimkách s místem plnění v tuzemsku přijaté od zahraniční osoby povinné k dani,

 • popř. další služby uvedené v § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH, pokud jsou tyto služby účetní jednotkou pořizovány,

 • § 9 odst. 1 ZDPH– např. přepravní služby a služby vztahující se k přepravní službě, dlouhodobý nájem dopravního prostředku, zprostředkovatelské služby, práce na movité věci, a další služby, které nejsou uvedené ve výjimkách ze základního pravidla a jsou poskytovány zahraniční osobou povinnou k dani.

Tato přijatá plnění se uvádí do KH v oddíle A v části A.2, a to ve vazbě na ř. 3,4,5,6,12, a 13, bez ohledu na výši přijatého plnění. Nárok na odpočet v ř. 43 a 44 se do KH neuvádí.

2. Dovoz zboží z třetí země ř. 7 a ř. 8 DAP ve sloupci základ daně a daň na výstupu a v ř. 43 až ř. 44 DAP ve sloupci základ daně a nárok na odpočet daně ve sloupci "v plné výši" nebo "krácený odpočet" podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění. Tato přijatá plnění se do KH neuvádí.

Komentář:

Účetní jednotka z výše uvedených plnění opět vybere jen ty, které skutečně má a podrobně je popíše. Podrobně rozvede i odůvodnění pro případné uplatnění nároku na odpočet. Pokud tato plnění nemá, může Přijatá zdanitelná plnění v režimu "samovyměření" ze směrnice vypustit.

3. Přijatá plnění v tuzemsku v režimu přenesení daně na příjemce podle § 92a ZDPH:

 • Přijetí zboží dle přílohy č. 5 ZDPH – ř. 10 ve sloupci základ daně a daň na výstupu a v ř. 43 a ř. 44 DAP ve sloupci základ daně a nárok na odpočet daně ve sloupci "v plné výši" nebo "krácený odpočet" podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění,

 • Přijetí stavebních nebo montážních prací podle § 92e ZDPH– ř. 10 a ř. 11 ve sloupci základ daně a daň na výstupu a v ř. 43 a ř. 44 DAP ve sloupci základ daně a nárok na odpočet daně ve sloupci "v plné výši" nebo "krácený odpočet" podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění,

 • Přijetí plnění podle § 92f ZDPHdle přílohy č. 6 a Nařízení vlády – ř. 10 a ř. 11 ve sloupci základ daně a daň na výstupu a v ř. 43 a ř. 44 DAP ve sloupci základ daně a nárok na odpočet daně ve sloupci "v plné výši" nebo "krácený odpočet" podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění.

Tato přijatá plnění se do KH uvádí v oddíle B část B.1. s vazbou na ř.10 a 11. Odpočet v ř. 43 a 44 se do KH neuvádí.

4. Přijatá zdanitelná plnění uskutečněná tuzemskými plátci:

 • přijatá plnění z tuzemska v členění s nárokem na odpočet (skupina I), bez nároku na odpočet (skupina II), s kráceným nárokem na odpočet (skupina III) – ř. 40, 41 DAP.

Evidence pro účely DPH včetně označení zařazení do příslušného řádku daňového přiznání je dána programovým vybavením účetní jednotky, který je nastaven v souladu s ustanovením § 100 ZDPH a dodržuje výše popsaný postup.

Pro účely kontrolního hlášení je členění rozšířeno na testování daňového dokladu (včetně platebního kalendáře, splátkového kalendáře a souhrnného daňového dokladu) na součet celkového plnění s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně. V tomto případě pak bude jednotlivé plnění (i když nedosáhne limitní částky 10 000 Kč včetně daně) uvedeno v jednotlivém členění daňových dokladů v oddílu B část B.2.

Komentář:

Zde je vhodné uvést používané kódy, záznamové jednotky nebo jiné identifikační údaje používané v účetní jednotce ve vazbě na jednotlivé řádky daňového přiznání pro účely zpracování daňové evidence používané účetním softwarem, popřípadě způsob zadání účetních případů např. ve vazbě na analytickou evidenci účtu 343.

Čl. 4

Přenesení daňové povinnosti na příjemce

Režim přenesení daňové povinnosti se použije podle § 92a ZDPH při poskytnutí zdanitelných plnění, uvedených v § 92b až 92g ZDPH mezi plátci s místem plnění v tuzemsku.

Dodání zboží

Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce v tuzemsku je používán u dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH § 92c ZDPH(jedná se zejména o kovový, papírový a podobný odpad) a při dodání nemovité věci podle § 92d ZDPH.

Účetní jednotka u tohoto plnění neodvádí DPH na výstupu a toto plnění uvede v ř. 25 daňového přiznání k DPH. Toto poskytnuté plnění se uvádí do KH v oddíle A část A.1.

Pokud bude účetní jednotka generovat odpad ze zboží, které bylo použito výhradně pro osvobozené plnění bez nároku na odpočet (§ 51 ZDPH), uplatní se při jeho prodeji osvobození podle § 62 ZDPH a toto plnění uvede v ř. 50 daňového přiznání.

Poskytnutí nebo pořízení stavebních nebo montážních prací

Účetní jednotka aplikuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH při poskytnutí nebo přijetí stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43.

Za správnou sazbu daně ručí účetní jednotka jako příjemce zdanitelného plnění a rovněž odpovídá za správnost vypočtené daně. Výše daně bude uvedena pouze v daňové evidenci, na daňový doklad se nebude uvádět.

Při přijetí platby předem (zálohy) se povinnost přiznat daň v režimu přenesení daně neuplatní.

Poskytovatel plnění je podle § 28 ZDPHpovinen vystavit osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň a současně má povinnost ve stejné lhůtě vynaložit úsilí, které lze rozumně vyžadovat, dostat daňový doklad do dispozice přímce plnění. Příjemce plnění je povinen přiznat a zaplatit daň z přijatého plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

U stavebních prací, které bývají často poskytovány na základě smlouvy o dílo se za zdanitelné plnění [ podle § 21 odst. 4 písm. a) ZDPH ] považuje za uskutečněné dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části.

Pokud jsou stavební práce poskytovány jako dílčí plnění, uplatní se postup podle § 21 odst. 7 ZDPH a dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den uvedený ve smlouvě.

U dílčích plnění uskutečněných podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné i dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části. V takovém případě je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ten den, který nastane dříve.

Pokud bude součástí dodávky od jednoho dodavatele více plnění, je nutno zajistit i smluvně samostatnou fakturaci plnění v režimu přenesení daně tak, aby se na jednotlivém daňovém dokladu nevyskytovaly plnění v různých režimech, a to i v případě, že se jedná o související plnění (např. dodání movitých věcí).

Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění [dodavatele stavebních a montážních prací) obsahuje náležitosti uvedené v § 29 odst. 1 písm. a) až j) ZDPH, tzn., že nemusí obsahovat výši daně ani sazbu daně a musí vždy obsahovat sdělení – "daň odvede zákazník"]. Jedná se vždy o běžný daňový doklad se všemi předepsanými náležitostmi (bez ohledu na způsob úhrady zdanitelného plnění), tzn. nesmí se jednat o zjednodušený daňový doklad.

Režim přenesení daně se neuplatní ve smyslu § 92a odst. 2 a 3 ZDPH pokud příjemce plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Pokud PO vykonává správu majetku zřizovatele a tato činnost je hrazena příspěvkem na provoz, není PO v tomto případě v postavení osoby povinné k dani, protože tato činnost není předmětem daně. Jedná se o majetek zřizovatele, který PO negeneruje žádné další příjmy od jiných osob. Jedná se např. o zajištění údržby komunikací, veřejných prostranství apod., a to na základě subdodávek. V tomto případě vydá PO dodavateli potvrzení, že se režim PDP nepoužije.

Komentář:

V rámci objednání stavebních prací nebo při uzavření příslušné smlouvy musí být deklarováno, v jaké pozici účetní jednotka vystupuje. Pokud přijme stavební a montážní práce, které využije i pro svoji ekonomickou činnost, vztahuje se na ně přenesení daňové povinnosti.

Vzor části likvidačního lístku pro účely přenesení DPH:

V. Přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – zařazení pod režim


     
ANO   
     
NE  

Datum ....................................... Podpis..............................................

Přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – sazba DPH

     12 %        21 %  

Výpočet daně

Základ daně:      
 
 
 Daň:   základní       
 
 
 snížená       
 
 

Datum ......................................... Podpis...........................................

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 ZDPH

Na základě ustanovení § 92f ZDPH a přílohy č. 6 – Seznam zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením. Konkrétní výčet položek je podrobně uveden v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ze dne 22. prosince 2014 (ve znění nařízení vlády č.155/2015 Sb., č.11/2016 Sb. a nařízení vlády č.296/2016 Sb.).

Komentář:

Účetní jednotka vybere příslušné položky, které se ji mohou týkat, např. takto:

Z pozice příjemce plnění se jedná o dodání zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč:

 • kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy,

 • které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH,

 • mobilní telefony,

 • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.),

Z pozice poskytovatele plnění se jedná o dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7 odst. 2 ZDPH.

Čl. 5

Postup při uplatnění nároku na odpočet podle účelu použití

Účetní jednotka uskutečňuje kromě zdanitelných plnění i plnění osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH daně (např. nájem bytů a nebytových prostor neplátcům, popřípadě další plnění v režimu osvobození – kulturní, sportovní služby sociální a zdravotní služby) a poskytuje i plnění, která nejsou ekonomickou činností (např. činnost pro zřizovatele u PO). Účetní jednotka proto uplatňuje částečný odpočet DPH podle § 72 odst. 8 ZDPH ve vazbě na § 75 a 76 ZDPH. Proto musí aplikovat nárok na odpočet DPH podle účelu použití přijatých zdanitelných plnění.

5.1 Nárok na odpočet v plné výši – skupina I.

Do této skupiny patří podle § 72 odst. 1 ZDPH přijatá zdanitelná plnění, která jsou použita výhradně k uskutečnění těchto plnění:

 • plnění podléhajících dani na výstupu v tuzemsku (prodej zboží, poskytování služeb),

 • plnění s místem plnění mimo tuzemsko (dodání zboží, poskytování služeb, u kterých je místo plnění stanoveno mimo tuzemsko),

 • plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet podle § 63 ZDPH, tj. zejména:

  1. dodání zboží do jiného členského státu § 64 ZDPH,
  2. vývoz zboží do tzv. třetích zemí – § 66 ZDPH.

Komentář:

Konkrétní členění je závislé na předmětu činnosti účetní jednotky podle přílohy č. 1 a je proto vhodné uvést podrobně, u kterých poskytovaných plnění bude uplatňován plný nárok na odpočet DPH. Plnění, která účetní jednotka neposkytuje, ze směrnice vypustí, např. se může jednat o příhraniční plnění.

5.2 Zákaz odpočtu (do přiznání se neuvádí) – skupina II.

Do této skupiny patří přijatá zdanitelná plnění, která jsou použita výhradně k uskutečnění těchto plnění:

 • plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 ZDPH, tj. zejména:

  1. osvobozené nájmy podle § 56a ZDPH,
 • plnění osvobozených od daně podle § 57, 58, 59 a 61 ZDPH, a to zejména:

  1. výchova a vzdělávání,
  2. zdravotnické služby,
  3. sociální pomoc,
  4. poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělovýchovou osobám, které sportovní činnost vykonávají,
  5. poskytování kulturní činnosti,
  • činnosti pro zřizovatele – poskytované bezúplatně a financované z transferu zřizovatele (u PO, které vykonávají správu majetku obce).

Komentář:

Je nutné doplnit o konkrétní osvobozená plnění, případně o další plnění uvedená v § 51 ZDPH podle předmětu činnosti účetní jednotky. Naopak ze směrnice vypustit ta plnění, které účetní jednotka nemá.

5.3 Krácení nároku na odpočet koeficientem podle § 76 ZDPH

Do této skupiny patří podle § 72 odst. 8 ZDPH přijatá zdanitelná plnění, která jsou současně použita k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně a současně k uskutečnění plnění, u kterých je uplatněna daň na výstupu, popřípadě slouží i pro činnost nesouvisející s ekonomikou činností:

 • Přijatá zdanitelná plnění, která jsou použita k uskutečnění plnění uvedených ve skupině I. a současně k uskutečnění plnění uvedených ve

Nahrávám...
Nahrávám...