dnes je 5.3.2024

Input:

Zaměstnanci - roční zúčtování daně

13.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci – roční zúčtování daně

Ing. Zdeněk Morávek

Pojem

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen "ZČ"), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné podobě, ale i elektronicky např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému. O roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti může požádat v termínu do 15. 2. následujícího kalendářního roku každý zaměstnanec, který:

 • měl v kalendářním roku příjmy jen od jednoho zaměstnavatele,

 • pobíral příjmy od více zaměstnavatelů, ale jednotlivé zaměstnavatele ve zdaňovacím období měl postupně za sebou,

 • podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení k dani, a to do 30 dnů po vstupu do zaměstnání (každoročně pak nejpozději do 15. února),

 • nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání.

Zaměstnanci, který opomene požádat o roční zúčtování záloh, zaměstnavatel roční zúčtování sám, z vlastní iniciativy, neprovede. Součástí žádosti o roční zúčtování záloh je sdělení zaměstnance zapracované přímo v tiskopisu, kterým zaměstnanec potvrzuje pravdivost a úplnost údajů uvedených v této žádosti. Předmětem ročního zúčtování nejsou příjmy, které jsou zdaňovány zvláštní sazbou podle § 36 ZDP, tyto příjmy se považují již za zdaněné a pokud zaměstnanec chce tyto příjmy zahrnout do svého zdanění, může tak učinit pouze prostřednictvím daňového přiznání v souladu s úpravou § 36 odst. 6 ZDP.

Tyto základní informace zná každá mzdová účetní. Pro zpracování mzdové agendy, která ročnímu zúčtování předchází, nestačí mít dobrý počítačový program, ale je třeba také mít dostatečné znalosti zákona o daních z příjmů (dále jen "ZDP") a umět je aplikovat na osobní poměry zaměstnance. Ne nadarmo se říká, že dobrá mzdová účetní musí vědět o soukromém životě svých zaměstnanců všechno. A naopak, pokud zaměstnanec nechce být krácen na svých právech, která mu vyplývají ze ZDP, musí své mzdové účetní nahlásit každou změnu týkající se např. manželství, rozvodu, narození dítěte, skutečnosti, že nežije ve společné domácnosti se svým partnerem, uzavřel smlouvu o úvěru, životním pojištění, penzijním připojištění, má příjmy z podnikání.

Roční zúčtování nelze provést fyzické osobě, která je povinna podat daňové přiznání. Jde o případy:

 • poplatník měl zdanitelné příjmy zdaněné zálohovou daní současně od více zaměstnavatelů,

 • poplatník uplatňuje snížení základu daně o hodnotu daru poskytnutého do zahraničí,

 • poplatník, který má ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP a mimo to i příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč (kromě příjmů osvobozených a příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně),

 • poplatník není rezidentem ČR, je rezidentem členského státu EU nebo EHS a chce uplatnit nezdanitelné části základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění,

 • poplatník pobíral ve zdaňovacím období příjmy v ČR i příjmy ze zahraničí,

 • poplatníkovi byly vyplaceny dlužné mzdy za předcházející zdaňovací období,

 • poplatník, u kterého došlo k porušení podmínek osvobození příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo soukromé životní pojištění,

 • poplatník, který je povinen zdanit uplatněné nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 5 a 6 ZDP, (penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění) z důvodu porušení podmínek,

 • poplatník zavinil nedoplatek na dani a zaměstnavatel tuto skutečnost oznámil správci daně,

Pan Michal je učitelem na základní škole. Na základě svého trenérského oprávnění ve svém volném čase trénuje mladé fotbalisty. Za rok 2021 mu byla podle trenérské smlouvy vyplacena odměna ve výši 18 000 Kč. K dosaženým příjmům si uplatnil výdaje paušálem (40 %). Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti činil 7 200 Kč (příjmy 18 000 – výdaje 7 200 = 10 800 dílčí základ daně). Pan Michal si musí za rok 2021, v termínu do 1. 4. 2022, podat daňové přiznání, protože za zdaňovací období měl příjmy ze ZČ a podnikání.

Paní Helena ve svém volném čase vede účetnictví svému manželovi – podnikateli. Manžel rozděluje na spolupracující manželku 20 % příjmů a výdajů dosažených při podnikání. Částka, o kterou za rok přesáhly příjmy výdaje, činila 5 600 Kč (příjmy 254 600 Kč – výdaje 249 000 Kč = zisk 5 600 Kč). Také paní Heleně nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně. Paní Helena musí podat daňové přiznání.

Poznámka:

U poplatníků bývá mnohdy dosažený příjem zaměňován s dílčím základem daně – ziskem. Příjmem podle § 7 až 10 ZDP, který zakládá povinnost podat DAP, je vždy skutečně dosažený příjem bez uplatnění výdajů sloužících k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Dále je zaměstnanec povinen podat DAP v případě, kdy měl v předcházejícím zdaňovacím období příjmy od více zaměstnavatelů a zaměstnání se mu překrývala minimálně v jednom měsíci.

Pan Miroslav byl od 1. 1. do 30. 9. zaměstnán ve společnosti Enko. Od 1. 9., po vyhraném výběrovém řízení, nastoupil jako správce budovy do jiné firmy. Ihned po nástupu podepsal prohlášení k dani. K 15. 2. následujícího roku požádal pan Miroslav nového zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Po předložení potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele bylo zjištěno, že v měsíci září uplatnili oba zaměstnavatelé u pana Miroslava zálohovou daň. Panu Miroslavovi nemohlo být provedeno roční zúčtování, protože se na něj vztahuje povinnost podat daňové přiznání.

Daňové přiznání rovněž podává zahraniční osoba (rezident členského státu EU, EHP), která uplatňuje slevu na dani podle § 35ba ZDP na vyživovanou manželku/manžela, základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu nebo je držitelem průkazu ZTP/P. Také v případě, kdy chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a odečet úroků z úvěrů musí podat daňové přiznání.

Pan Emil (daňový rezident ČR) pracoval po část roku jako zaměstnanec německé společnosti na území Německa (od 1. ledna do 30. dubna). Zbývající část roku (od 1. května do 31. prosince) pracoval na území ČR jako zaměstnanec české společnosti. Český zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování, protože pan Emil je povinen podat daňové přiznání.

Slevy na dani a roční zúčtování

Zaměstnancům se snižuje v průběhu zdaňovacího období vypočtená záloha na daň z příjmů ze ZČ o hodnotu slevy na dani podle § 35ba ZDP. V případě, že zaměstnanec v průběhu zdaňovacího období některou ze slev neuplatňoval, o slevu nepřijde, protože si ji může uplatnit při ročním zúčtování daně.

Slevy na dani pro rok 2021

Sleva na dani  Roční výše slevy
(Kč) 
Měsíční výše slevy
(Kč) 
Na poplatníka  27 840  2 320 
     
Na vyživovanou manželku/manžela  24 840  – 
Na vyživovanou manželku/manžela, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP  49 680  – 
základní sleva na invaliditu 2 520  210 
rozšířená sleva na invaliditu  5 040  420 
Držitel průkazu ZTP/P (i bez toho, že pobírá důchod)  16 140  1 345 
Student  4 020  335 
Umístění dítěte ve školce (ve výši minimální mzdy) 15 200 (minimální mzda)  

Sleva na poplatníka

O uplatnění této slevy v průběhu zdaňovacího období žádá zaměstnanec podpisem v části I prohlášení k dani, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu do zaměstnání, každoročně pak do 15. 2. následujícího kalendářního roku.

V případě, že poplatník nastoupil do zaměstnání v průběhu roku (po rodičovské dovolené, byl evidován na úřadu práce, zaměstnán jako brigádník apod.), podepsal prohlášení, bude mu měsíčně snižována vypočtená záloha na daň o hodnotu měsíční slevy – 2 320 Kč. Při ročním zúčtování daně se vždy sleva na poplatníka uplatňuje v plné výši, tj. v částce 27 840 Kč.

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

V případě umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku, tedy i do mateřských školek, si jeden z rodičů bude moci uplatnit daňovou slevu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení za dané období. Limitována ale bude hranicí výše minimální mzdy. Dokladem je potvrzení zařízení předškolní péče, ve kterém je dítě umístěno, o výši poplatníkem vynaložených výdajů ve zdaňovacím období. Tuto slevu může uplatnit pouze jeden z poplatníků, který s dítětem žije ve společně hospodařící domácnosti. Na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze v případě, že jsou v péči nahrazující péči rodičů. Pokud bude slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení uplatňovat daňový nerezident, může tak učinit pouze prostřednictvím daňového přiznání (nikoliv v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele).

Pan Horák v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021 uplatnil slevu na dani z titulu platby za umístění svého syna v předškolním zařízení. Sleva byla uplatněna na základě potvrzení vystaveném školkou. Na tomto potvrzení bylo uvedeno, jakou částku pan Novák v roce 2021 za umístění dítěte uhradil (bez plateb za stravování).

Paní Jana nastoupila 1. června do zaměstnání po rodičovské dovolené. Podepsala prohlášení a měsíčně jí byla snížena vypočtená záloha na daň o částku 2 320 Kč. Svého zaměstnavatele požádala o roční zúčtování daně. Ten pracoval s následujícími údaji:

Hrubá mzda 7x 25 000 Kč, tj.  175 000 Kč 
   
Základ daně zaokr. na 100 dolů  115 500 Kč 
Daň 15 %  17 325 Kč 
Roční sleva na poplatníka  27 840 Kč 
Daň po slevě  0 Kč 
Úhrn sražených záloh na daň z příjmů
ze ZČ po slevách na dani 
10 010 Kč * 

Paní Janě bude na základě provedeného ročního zúčtování vrácen přeplatek na zálohové dani ve výši 10 010 Kč.

* Výpočet:

základ daně    
25 000 Kč 
   
Daň 15 %  3 750 Kč 
– Sleva na poplatníka  2 320 Kč 
= Daň po slevě  1 430 Kč 
Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze ZČ 
1 430 x 7 = 10 010 Kč 

Sleva na vyživovanou manželku/ manžela

Při uplatnění této slevy musejí být splněny dvě podmínky:

 • Manželka/manžel musí žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Podle ustanovení § 21e odst. 4 ZDP.

 • Nesmí mít vlastní příjem ve zdaňovacím období vyšší než 68 000 Kč. Do vlastního příjmu vyživované osoby se zahrnuje:

  1. hrubá mzda zaměstnavatele, veškeré příjmy z podnikání podle § 7 až § 10 ZDP,
  2. příjmy od daně osvobozené, např. prodej nemovitosti, bytu, movitých věcí – auta, cenných papírů a další příjmy uvedené v § 4 ZDP,
  3. nemocenské dávky, tj. nemocenská, peněžitá podpora v mateřství, ošetřování člena rodiny,
  4. náhrada při pracovní neschopnosti,
  5. všechny druhy důchodů,
  6. podpora v nezaměstnanosti.

Z hlediska posouzení vlastního příjmu manželky/ manžela je třeba rovněž vědět, které příjmy se zde nezahrnují, protože na tyto dotazy často musejí odpovídat mzdové účetní, správci daně, daňoví poradci aj. Jedná se o:

 • dávky státní sociální podpory,

 • dávky sociální péče,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • příspěvek na péči, sociální služby,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o osobu blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Pokud je vyživovaná manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se sleva na dvojnásobek, tj. na částku 49 680 Kč ročně.

Nárok na uplatnění slevy na vyživovanou manželku/manžela se, na rozdíl od ostatních slev na dani, uplatňuje v ročním zúčtování. Důvodem je skutečnost, že dopředu nelze odhadnout, zda příjmy vyživované osoby nepřesáhnou za kalendářní rok hranici 68 000 Kč.

Nárok na slevu na manželku s nízkými příjmy (svatba v průběhu posuzovaného roku)

Pan Novosad uzavřel dne 16. 5. sňatek. Za celý rok měla manželka pana Novosada příjmy ve výši 55 000 Kč. Po skončení zdaňovacího období může pan Novosad uplatnit slevu na manželku ve výši 14 490 Kč (7/12 z částky 24 840 Kč). Pro účely uplatnění slevy se sleduje příjem manželky za celé zdaňovací období, ale na slevu je nárok až od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevu na dani.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu, držitel průkazu ZTP/P

U těchto slev, jejichž výše je uvedena v předcházející tabulce, obecně platí zásada, že na počátku kalendářního měsíce musejí být splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevu. Pro zaměstnance to znamená hlásit každou změnu, která nastane. To se týká přiznání invalidního důchodu pro invaliditu I., II. nebo III. stupně, překlasifikování invalidity z II. na III. stupeň nebo obráceně, či při zániku invalidity. Pokud dojde k souběhu nároku na starobní důchod a invalidní důchod pro invaliditu I., II. nebo III. stupně, nárok na výplatu invalidního důchodu zaniká. Od roku 2017 je podmínka poskytnutí slevy na invaliditu a ZTP/P vázána na přiznání tohoto statusu zdravotního postižení (nikoliv na pobírání důchodu či datum vydání průkazu ZTP/P). Nárok na tyto slevy lze prokázat průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu určitého stupně nebo statusu ZTP/P.

Uplatnění slevy na vlastní invaliditu a z titulu držitele průkazu ZTP/P

Pan Holík po celý rok pobíral důchod pro invaliditu třetího stupně. Nárok na slevu mzdové účetní prokázal rozhodnutím o přiznání důchodu a dokladem o výplatě důchodu. Vzhledem k tomu, že pan Holík je také držitelem průkazky ZTP/P, má nárok současně na slevu z titulu důchodce s invaliditou III. stupně a držitele průkazu ZTP/P (5 040 + 16 140).

Daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnanec má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie, EHP.

Pro rok 2021 činí výše daňového zvýhodnění:

 • na jedno dítě 15 204 Kč ročně,

 • na druhé dítě 22 320 Kč ročně,

 • na třetí a každé další dítě 27 840 Kč.

K výši daňového zvýhodnění je ale nutné ještě doplnit, že zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě provedené v roce 2021, má určitá specifika. Z přechodných ustanovení novely ZDP vyplývá, že tato úprava nebude použita při měsíčních zúčtování mezd za rok 2021. To znamená, že u zaměstnanců, kteří si u svého zaměstnavatele uplatňují daňové zvýhodnění na děti, se v průběhu roku 2021 nic neměnilo a při zúčtování mzdy za zbylé měsíce roku 2021 a při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byly zaměstnavatelem poskytovány částky daňového zvýhodnění na děti platné před novelou zákona o daních z příjmů. Zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti promítne zaměstnavatel zaměstnancům až po skončení roku v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 za celé zdaňovací období, resp. za kalendářní měsíce, kdy poplatník splňoval nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Zaměstnanci, kteří budou za rok 2021 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ať již na základě povinnosti stanovené jim zákonem o daních z příjmů nebo dobrovolně, uplatní zvýšené částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě v daňovém přiznání.

Ustanovení § 35d ZDP upravuje nárok na měsíční daňové zvýhodnění na dítě, § 35c ZDP nárok na roční daňové zvýhodnění na dítě. Ve vztahu k ročnímu zúčtování daně se budeme zabývat formou uplatnění této slevy podle § 35c ZDP.

Daňové zvýhodnění mohou během zdaňovacího období uplatňovat postupně – nikdy ne současně – oba rodiče. V případě, že poplatník nevyživuje v domácnosti dítě po celý rok, náleží mu daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky přítomnosti dítěte v domácnosti splněny. Výjimkou, kdy tato podmínka nemusí být dodržena, je:

 • narození dítěte,

 • osvojení nezletilého dítěte, nebo převzetí dítěte do pěstounské péče,

 • začátek soustavné přípravy zletilého dítěte na budoucí povolání.

Do příjmů pro nárok na daňový bonus se nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP a příjmy z nájmu podle § 9 ZDP (z tzv. pasivních). To znamená, že pro získání nároku na daňový bonus bude muset poplatník dosáhnout příjmů ve výši šestinásobku minimální mzdy z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP nebo příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Poplatník, který podepsal prohlášení k dani, měl ve zdaňovacím období 2021 příjmy ze závislé činnosti měsíčně ve výši 20 000 Kč, z nichž byly sráženy daňové zálohy, a uplatňoval měsíční daňové zvýhodnění na 3 nezletilé děti. Po skončení roku požádal o roční zúčtování záloh. Otázkou je, jaká bude daňová povinnost poplatníka.

Měsíční mzda

   
Text  Kč 
Hrubá mzda  20 000 
   
Základ pro výpočet zálohy  20 000 
Zaokrouhleno na stokoruny nahoru  20 000 
Měsíční záloha na daň  3 000 
Měsíční sleva podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP  2 320 
Záloha po slevě podle § 35ba ZDP 680 
Měsíční daňové zvýhodnění (1 267 + 1 617 + 2 017)     4 901 
– z toho měsíční sleva na dani  680 
– z toho měsíční daňový bonus    4 221 
Záloha po slevě podle § 35ba a 35d ZDP 

Roční zúčtování

Text  Kč 
Hrubá mzda za rok  240 000 
   
Základ daně  240 000 
Roční daň podle § 16 ZDP 36 000 
Sleva podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP  27 840 
Daň po slevě podle § 35ba ZDP 8 160 
Roční daňové zvýhodnění na 3 děti
(15 204 + 22 320 + 27 840) 
  65 364 
– z toho sleva na dani  8 160 
– z toho daňový bonus    57 204 
Roční daň po slevách 

Nezdanitelné části základu daně

Pouze v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání si může zaměstnanec nebo podnikatel snížit základ daně o nezdanitelné části uvedené v § 15 ZDP, a to maximálně do výše základu daně. Od základu daně lze odečíst:

 • bezúplatná plnění (dary),

 • úroky z úvěrů,

 • příspěvky na penzijní připojištění,

 • příspěvky na životní pojištění,

 • členské příspěvky zaplacené odborové organizaci,

 • náklady na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Bezúplatná plnění (dary) – § 15 odst. 1 a 2 ZDP

Od základu daně lze odečíst úhrnnou hodnotu darů, která činí alespoň 1 000 Kč nebo přesáhne 2 % ze základu daně. Jedno z těchto dvou kritérií musí být vždy splněno. V úhrnu lze odečíst maximálně 30 % ze základu daně. Zaměstnanec musí při uplatnění nároku prokázat, že plnění je poskytnuto vymezeným subjektům na účely vyjmenované v § 15 ZDP. Oceněno je také bezúplatné plnění pro zdravotnické účely:

 • hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce činí 3 000 Kč,

 • hodnota odběru orgánu od žijícího dárce a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20 000 Kč,

Bezúplatné plnění (dary) lze poskytnout také právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo bydlištěm na území jiného státu EU než ČR a také na území EHP.

Pokyn GFŘ současně upřesňuje způsob prokazování plnění, přičemž uvádí: "Poskytnuté bezúplatné plnění prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí."

Zaměstnanec organizace Nova pan Surý dne 8. března a 21. června bezúplatně daroval krev a dne 6. 10. bezúplatně daroval kostní dřeň. Pan Surý v souvislosti s jednotlivými odběry nenárokoval úhradu účelně vynaložených výdajů podle zákona o specifických zdravotnických službách, ale v rámci ročního zúčtování mu zaměstnavatel zohlednil nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 1 ZDP ve výši 26 000 Kč (hodnota daru nebyla vyšší než 30 % základu daně pana Surého).

Zaměstnanec organizace Gama pan Novák v průběhu roku daroval krev ve zdravotnickém zařízení na Slovensku. V tomto případě nemohla hodnotu daru zohlednit mzdová účetní při ročním zúčtování. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bezúplatné plnění (dar) poskytnuté do zahraničí, musel jej pan Novák uplatnit až v daňovém přiznání (§ 38g odst. 2 ZDP). Oprávněnost nároku na odpočet této nezdanitelné části základu daně bude posuzovat správce daně.

Úroky z úvěrů – § 15 odst. 3 a 4 ZDP

Poplatníci mají dále možnost odečíst od základu daně úroky z hypotečního úvěru, bankovního úvěru, stavebního spoření a jiných úvěrů, kterými jsou např. překlenovací úvěr v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření, předhypoteční úvěr, doplňkový úvěr k hypotečním úvěrům aj. Tyto úvěry musejí být uzavřeny za účelem vyřešení bytových potřeb poplatníka. Při prvním uplatnění nároku na odpočet musí zaměstnanec předložit mzdové účetní nebo správci daně (pokud podává daňové přiznání) úvěrové smlouvy. Na jejich základě se posuzuje, zda došlo ke splnění všech kritérií umožňujících uplatnění odečtu. Nárok na odečet úroků z úvěrů nevzniká, pokud byl úvěr poskytnut v souvislosti s podnikatelskou nebo samostatnou výdělečnou činností.

Kritéria pro uplatnění odečtu:

1. Úvěrovou smlouvou musejí být řešeny vlastní bytové potřeby žadatele. Těmi se rozumí stavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo změna stavby. Úvěr může být poskytnut na koupi pozemku, na kterém bude stát rodinný dům, přitom žadatel musí dodržet podmínku, že výstavbu bytové potřeby zahájí do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, nebo na koupi pozemku v souvislosti s pořízením rodinného domu nebo bytu. Dále na zakoupení bytu, rodinného domku, rozestavěné stavby nebo na jejich údržbu (zateplení, novou střechu, přestavbu interiéru, nástavbu, příp. jinou rekonstrukci a modernizaci). Nárok na odečet vzniká také při poskytnutí úvěru na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo spoludědiců bytu, rodinného domu nebo na úhradu převodu členských práv na užívání bytu a rovněž na splacení úvěru nebo zápůjčky, kterou poplatník použil na financování svých bytových potřeb.

2. Zaměstnanec-žadatel je účastníkem smlouvy o úvěru a úroky z úvěru řádně platí. Nelze uznat nárok na odečet v případech, kdy je úvěrová smlouva placena jinou osobou než účastníkem smlouvy o úvěru, např. rodiči, druhým z partnerů, dětmi.

Zaměstnanec – účastník smlouvy o úvěru může uplatnit pouze ty úroky z úvěrů, které v příslušném zdaňovacím období zaplatil.

Za zdaňovací období lze uplatnit odečet úroků z úvěrů v maximální částce 150 000 Kč, a to ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti. Při placení úroků jen po část roku může být uplatněna pouze částka, která nepřevyšuje jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

V případě poskytnutí úvěru na koupi pozemku je podmínkou pro možnost snížení základu daně zahájení výstavby bytové potřeby do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy. Pokud se tak nestane, nárok na uplatnění odpočtu z titulu úroků z úvěru zaniká a poplatník musí částky, o které byl v příslušných letech zvýhodněn, dodanit daní z příjmů podle ZDP, a to ve zdaňovacím období, ve kterém byla tato skutečnost zjištěna.

Odpočet úroků při refinancování úvěru

Zaměstnanec potřeboval rychle finanční prostředky, protože se mu naskytla výhodná koupě domu. Z toho důvodu si půjčil od svého bratra a dům koupil. Následně si zaměstnanec vyřídil hypoteční úvěr a finanční prostředky z tohoto úvěru použil na splátku zápůjčky bratrovi. Ve smlouvě o hypotečním úvěru byl uveden účel úvěru "vypořádání finanční zápůjčky od fyzické osoby použité k pořízení nemovitosti". Na konci roku si zaměstnanec uplatnil odpočet úroků z hypotéky. Ve mzdové účtárně pro tento účel doložil: smlouvu o úvěru, potvrzení banky o výši úroků z hypotečního úvěru a výpis z listu vlastnictví. Úroky lze daňově zohlednit, neboť podle § 4b odst. 1 písm. h) ZDP je jako bytová potřeba mimo jiné definováno také "splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb".

Bytová potřeba slouží k bydlení dcery účastníka úvěrové smlouvy

Pan Holý si za pomocí úvěru koupil byt, který sloužil k bydlení trvalého charakteru jeho dcery. Pan Holý má nárok na odpočet úroků, protože splnil zákonem stanovené podmínky, tj. byl vlastníkem bytu a ten byl užíván k trvalému bydlení jeho potomka.

Posuzování trvalého bydlení a trvalého bydliště

Pan Nový uplatnil odpočet úroků ze stavebního spoření na financování půdní vestavby ve vlastním rodinném domě. Tento dům pan Nový používal k trvalému bydlení (v domě skutečně žil, platil energie apod.). Poplatník má nárok na snížení základu daně, a to i když má na základě právních předpisů týkajících se evidence obyvatelstva nahlášeno trvalé bydliště na jiném místě (v pronajatém bytě). Pojem "užívat k trvalému bydlení" není totožný s pojmem "trvalé bydliště".

Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření – § 15 odst. 5 ZDP

Jako nezdanitelnou částku podle § 15 odst. 5 ZDP lze uplatnit platby, které hradí zaměstnanec sám za sebe na:

 • penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • penzijní pojištění,

 • doplňkové penzijní spoření.

V případě penzijního pojištění je podmínkou sjednání výplaty plnění ze spoření až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období.

Od základu daně lze za zdaňovací období odečíst částku ve výši úhrnu poplatníkem zaplaceného penzijního připojištění se státním příspěvkem, penzijního pojištění a doplňkového penzijního spoření, nejvýše však 24 000 Kč.

Základ daně lze snížit o částku uhrazeného penzijního spoření, která za kalendářní rok převýší částku měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek (tj. 1 000 Kč měsíčně)

Pan Novák platil každý měsíc příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 3 000 Kč, a z tohoto důvodu po uplynutí roku uplatňoval nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 5 ZDP. Výše příspěvků zaplacených zaměstnancem činí 36 000 Kč (3 000 x 12). Zaměstnanec může základ daně snížit o částku 24 000 Kč [36 000 – (12 x 1000)].

V případě předčasného ukončení smlouvy nebo výplaty jiného příjmu, který není pojistným plněním, je poplatník povinen do daňového přiznání jako ostatní příjem podle § 10 ZDP zahrnout částky, o které si v uplynulých 10 letech snížil daňový základ.

Příspěvky na životní pojištění – § 15 odst. 6 ZDP

Zaměstnanec, který si platní pojistné na soukromé životní pojištění, chce zabezpečit sebe i své

Nahrávám...
Nahrávám...