dnes je 25.7.2024

Input:

198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění účinném k 1.1.2015

č. 198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění účinném k 1.1.2015
ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů
(zákon o dobrovolnické službě)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
ruší část čtvrtou
495/2005 Sb.
(k 23.12.2005)
v § 6 odst. 2 ruší a vkládá slova, vkládá pozn. č. 4
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 9 odst. 3
86/2014 Sb.
(k 5.6.2014)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  činnosti upravené zvláštními právními předpisy, i když tyto činnosti splňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem,
b)  činnosti, které nesplňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem, i když jsou vykonávány dobrovolníky.
Vymezení pojmů
§ 2
(1)  Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje
a)  pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,
b)  pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo
c)  pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.
(2)  Za dobrovolnickou službu uvedenou v odstavci 1 se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.
(3)  Dobrovolnická služba je podle své povahy krátkodobá nebo, je-li vykonávána po dobu delší než 3 měsíce, dlouhodobá.
§ 3
(1)  Dobrovolníkem může být fyzická osoba
a)  starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky,
b)  starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí,

která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.
(2)  Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací; v případě dlouhodobé dobrovolnické služby nebo v případě krátkodobé dobrovolnické služby, k jejímuž výkonu je dobrovolník vysílán do zahraničí, musí být tato smlouva písemná.
(3)  Je-li fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo je-li žákem nebo studentem, vykonává jako dobrovolník dobrovolnickou službu mimo svůj pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělávání nebo studium.
(4)  Výkon vojenské činné služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.
(5)  Člen sociálního družstva nesmí vykonávat dobrovolnickou službu pro potřebu sociálního družstva, jehož je členem.
§ 4
(1)  Vysílající organizací podle tohoto zákona je veřejně prospěšná právnická osoba se sídlem v České
Nahrávám...
Nahrávám...