dnes je 15.7.2024

Input:

21/2002 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění

21/2002 F.z., Opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění
Opatření,
kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: JUDr. Huleš, tel. 5704 4190 - pro pojišťovny a Kancelář
Čj. 282/105 880/2001
Ing. Muk, tel. 5704 4180 - pro zdravotní pojišťovny
ze dne 21. prosince 2001
(1)  Tímto opatřením se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny1), pro účetní jednotky, na které se uvedená opatření vztahují. Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2)  Tímto opatřením se současně vydává úplné znění opatření federálního ministerstva financí čj. V2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny,jak vyplývá ze změn provedených opatřeními Ministerstva financí čj. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, čj. 282/3 775/1996 ze dne 14. května 1996, čj. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, čj. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000 a čj. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001. Úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Účetní období započatá přede dnem účinnosti tohoto opatření se dokončí podle dosavadních opatření.
Čl. III
Zrušují se
1. Opatření Ministerstva financí čj. 283/71 861/1998 ze dne 12. října 1998, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny.
2. Opatření Ministerstva financí čj. 283/83 700/1999 ze dne 22. listopadu 1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny.
3. Opatření Ministerstva financí čj. 282/63 114/1995 ze dne 19. října 1995, kterým se stanoví používání kurzu pří přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně.
Čl. IV
Toto opatření nabývá účinností dnem vyhlášení.
 
Ministr financí:
v zastoupení Ing. Eduard Janota, v. r.
 
1. náměstek ministra
Příloha č. 1
Změny účtové osnovy a postupů účtování pro pojišťovny
podle opatření čj. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001
I. Opatření FMF čj. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992 ve znění pozdějších opatření, se mění takto:
1. V Čl. I odst. 1 se na konci doplňuje věta, která zní: „Toto opatření se vztahuje rovněž na zdravotní pojišťovny podle zvláštních předpisů.2)”.
2. V Čl. I odst. 2 zní: „(2) Toto opatření se nevztahuje na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky a některé finanční instituce3), a na účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele3a)”.
3. V Čl. I odst. 3 se slova „přílohu” nahrazují slovy „přílohy č. 1 a 2”.
II. Účtová osnova pro pojišťovny, která tvoří přílohu č. 1 opatření FMF čj. V/2 - 25 430/1992, se mění takto:
1. V účtové třídě 1 se v názvu účtu 123 za slova „a ve” vkládá slovo „investičních” a Ostatní finanční umístění se rozšiřuje o účtovou skupinu 15 a doplňují se účty
151  - Pevné termínové operace
152  - Nakoupené opce
153  - Prodané opce
2. V účtové třídě 2 se
Nahrávám...
Nahrávám...