dnes je 25.7.2024

Input:

248/2000 Sb., Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 248/2000 Sb., Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění účinném k 1.1.2022
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o podpoře regionálního rozvoje
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16a
253/2011 Sb.
(k 1.10.2011)
mění § 16d, § 16e, § 16f, § 17 odst. 5
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18b, § 18c a § 18d
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 16a zákona
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 16e odst. 2; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá nové § 14a a 14b
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 16b
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
367/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 18
34/2020 Sb.
(k 28.2.2020)
mění § 18 odst. 8
113/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 11
251/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 1, § 5, § 11, § 12, § 18, § 18h; vkládá § 17a až 17f; nová přechodná ustanovení
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
ruší § 16 až 17
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky pro
a)  poskytování podpory regionálnímu rozvoji a s tím související působnost ústředních správních úřadů, krajů a obcí,
b)  koordinaci a realizaci podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a koordinaci využívání fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise,
c)  činnost evropského seskupení pro územní spolupráci (dále jen „seskupení”) v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie7) .
§ 2
Vymezení pojmu
Pro účely tohoto zákona se regionem rozumí územní celek, vymezený územními obvody krajů a obcí, jehož rozvoj může být podporován podle tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
§ 3
(1)  Cílem podpory regionálního rozvoje je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů.
(2)  Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni České republiky podrobněji vymezí strategie regionálního rozvoje České republiky (dále jen „Strategie regionálního rozvoje”) a na úrovni kraje strategie rozvoje územního obvodu kraje.
(3)  Strategie regionálního rozvoje a strategie rozvoje územních obvodů krajů jsou zpracovávané s platností pro programové období Evropské unie.
§ 4
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „Ministerstvo”) ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními úřady a kraji navrhuje vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj České republiky, zvyšování hospodářské a sociální úrovně územních samosprávných celků a udržování jejich hospodářské, sociální a územní soudržnosti (dále jen „státem podporované regiony”).
§ 5
Strategie regionálního rozvoje
Strategie regionálního rozvoje určuje zaměření a cíle regionálního rozvoje, zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj státu a jeho jednotlivých regionů, měst a venkova, a stanoví základní podmínky pro naplňování těchto cílů.
§ 6
Obsah Strategie regionálního rozvoje
Strategie regionálního rozvoje zejména
a)  analyzuje stav regionálního rozvoje,
b)  stanoví republikové priority a strategické cíle regionální politiky pro zajištění dynamického a vyváženého rozvoje území,
c)  stanoví podklady pro vymezení priorit podpory regionálního rozvoje prostřednictvím fondů Evropské unie,
d)  stanoví podmínky pro vymezení státem podporovaných regionů,
e)  vymezuje nástroje k realizaci stanovených priorit a cílů,
f)  stanoví zaměření programu11) regionálního rozvoje Ministerstva,
g)  vymezuje úkoly ostatních dotčených ústředních správních úřadů k zabezpečení realizace stanovených priorit a cílů,
h)  stanoví způsob sledování a vyhodnocování účinnosti Strategie regionálního rozvoje,
i)  obsahuje doporučení krajům pro zaměření jejich rozvoje.
§ 7
Postup při zpracování Strategie regionálního rozvoje
(1)  Ministerstvo zpracovává návrh Strategie
Nahrávám...
Nahrávám...