dnes je 17.4.2024

Input:

56/2001 F.z., Pokyn RS-6 - změna k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného MF ČR pod čj. 111/74 200/1997 (dále jen "opatření")

56/2001 F.z., Pokyn RS-6 - změna k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného MF ČR pod čj. 111/74 200/1997 (dále jen "opatření")
Pokyn č. RS - 6
- změna k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného MF ČR pod čj. 111/74 200/1997 (dále jen „opatření”)
 
Referent: Ing. Tláskalová, Ministerstvo financí, tel.: 5704 3191
Č. j.: 114/95 273/2001
Ing. Kaulich, Ústřední pozemkový úřad, tel.: 2181 2307
 
Tento pokyn má za cíl podat výklad k třídění fakturačních prací na pozemkových úpravách podle rozpočtové skladby:

1. PŘÍRAVNÉ PRÁCE:
 
1.1.
Zhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, posouzení BPEJ, vodní režim, eroze, specif. zájmy, atd.)
5169
1.2.
Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, jeho doplnění (vybudování) na základě schváleného návrhu KI včetně stabilizace
5169
1.3.
Odstranění nesouladů v katastru
5169
1.4.
Zaměření zájmového území, polohopis včetně povrchových sítí
5169
1.5.
Vyhodnocení obvodu upravovaného území s šetřením hranic, včetně potřebných GP a ZPMZ bez stabilizace
5169
1.6.
Zpracování ortofotomap (včetně digitálního modelu terénu)
5169
1.7.
Úpravy katastrálních hranic mezi obcemi včetně projednání bez vytyčení a stabilizace
5169
1.8.1.
Vytyčení a stabilizace katastrální hranice (a nutných vlastnických hranic) plastovou značkou
5169
1.8.2.
Vytyčení a stabilizace katastrální hranice (a nutných vlastnických hranic) kamennou značkou
5169
1.9.
Zpracování nárokových listů včetně projednání se spoluvlastníky
5169
1.10.
Zaměření výškopisu dle potřeb
5169

2. NÁVRHOVÉ PRÁCE:
 
2.1.
Vyhodnocení území, návrh (plán) společných zařízení - zpracování podkladů pro přípravu jednotlivých společných zařízení včetně nezbytných geodetických prací, případně potřebných podélných profilů objektů pro určení jejich přesných hranic (včetně plochy drobných objektů - sjezdů, výhyben atd.)
5169
2.2.
Návrh nového uspořádání pozemků včetně dalších opatření
5169
2.3.
Bilance pozemků
5169

3. PROVEDENÍ MAPOVÉHO DÍLA:
 
3.1.
Vytyčení pozemků dle návrhu PÚ (a stanovení rozsahu poz. úřadem) bez stabilizace
5169
3.2.
Stabilizace vlastnických hranic
5169
3.3.
Geometrický plán neprovádí-li se katastr. mapa (SPI + SGI)
5169
3.4.
Mapové dílo včetně digitální katastrální mapy (SPI + SGI)
5169

4. REALIZACE:
 
4.1.
Zpracování projektů společných zařízení
6126
4.2.
Realizace pozemkových úprav (realizace společných zařízení) včetně nezbytných geodetických prací spojených s realizací
6126

5. OSTATNÍ:
 
5.1.
Znalecký posudek podle zákona č. 229/1991 Sb.
5166
5.2.
Vytyčení vlastnických hranic pozemků, stabilizace, příp. vypracování GP, podle § 21 a) zákona č. 229/1991 Sb.
5169
5.3.
Návrh PÚ pro přidělení pozemků do ZBU nebo ČON, včetně vyčlenění v terénu
5169
5.4.
Stavební dozor investora
6121
5.5.
Pořízení software pro provádění pozemkových úprav včetně aktualizací softwarů
do 60 tis. 5172
nad 60 tis. 6111
5.6.
Údržba zeleně při realizaci včetně nákladů na dozor
5169
5.7.
Nákup pozemků
6130
5.8.
Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
5169
Nahrávám...
Nahrávám...