dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 111/1996 SbNU, sv.6, K interpretaci a aplikaci právních norem upravujících volební právo v zájmu zajištění svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 111

III. ÚS 283/96

K interpretaci a aplikaci právních norem upravujících volební právo v zájmu zajištění svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

1. Pokud neurčitost konkrétního procesního ustanovení právního předpisu implikuje různé interpretace jeho obsahu, nelze přijmout tu, jež je k tíži dotčených účastníků řízení.

2. Jestliže procesní právní úkony účastníků řízení obsahují zjevnou nesprávnost, nutno účastníkům řízení dát příležitost ji odstranit. Opakem tohoto postupu je přepjatý formalismus, jehož důsledkem je sofistikované zdůvodňování zjevné nespravedlnosti, nebo nepřihlédnutí ke smyslu a účelu právní úpravy a tím dotčení smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 29. října 1996 sp. zn. III. ÚS 283/96 ve věci ústavní stížnosti Komunistické strany Čech a Moravy proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 67/96/Št-Hu o zamítnutí návrhu na zaregistrování kandidáta pro volby do Senátu a proti rozhodnutí Ústřední volební komise z 27. 9. 1996 č. j. ÚVK 254/27/1996 o odmítnutí přihlášky kandidáta pro volby do Senátu k registraci.

I. Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. října 1996 sp. zn. Ovs 67/96/Št-Hu a rozhodnutí Ústřední volební komise ze dne 27. září 1996 č. j. ÚVK 254/27/1996 se zrušují.

II. Odůvodnění

1. Návrhem doručeným Ústavnímu soudu osobně dne 14. října 1996 ve lhůtě vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb. se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. října 1996 sp. zn. Ovs 67/96/Št-Hu, kterým byl zamítnut návrh na zaregistrování kandidáta pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a rozhodnutí Ústřední volební komise ze dne 27. září 1996 č. j. ÚVK 254/27/1996 o odmítnutí přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. Napadenými rozhodnutími se stěžovatel cítí být dotčen na svých základních právech a svobodách vyplývajících z čl. 18 odst. 2, čl. 19 odst. 2, čl. 20 a 90 Ústavy České republiky, dále z čl. 22, čl. 21 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ze spisu Ovs 67/96/Št, jejž si Ústavní soud vyžádal od Nejvyššího soudu, bylo zjištěno následující:

Podle § 61 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, (dále i „volební zákon“) zmocněnec Komunistické strany Čech a Moravy dne 4. září 1996 přihlásil J. H. jako kandidáta uvedené strany pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33.

Obvodní volební komise pro volby do Senátu v uvedeném volebním obvodu na svém zasedání dne 17. září 1996 ve smyslu § 66 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. přihlášku J. H. k registraci projednala a 18. září 1996 byly protokolárně sekretariátu Ústřední volební komise předány podklady pro projednání přihlášek kandidátů od Obvodní volební komise ve volebním obvodu č. 33.

Sdělením Obvodní

Nahrávám...
Nahrávám...