dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 126/1997 SbNU, sv.9, K právnímu charakteru oprávněných osob podle § 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 126

I. ÚS 245/96

K právnímu charakteru oprávněných osob podle § 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Soud právem dovodil, že společenstvo soukeníků nebylo obchodní společností podle všeobecného zákoníku obchodního č. 1/1863 ř.z. a nebylo tudíž ani veřejnou obchodní společností. Soud dále správně poukázal na obecně uznávanou literaturu, která výslovně zařazuje společenstva živnostníků mezi veřejné korporace (srov. Komentář k Čsl. obecnému zákoníku občanskému autorů Roučka a Sedláčka vydaný v roce 1935, ust. § 26, str. 261). Veřejnou korporací je nutno chápat takové obchodní a hospodářské sdružení, které má povahu právnické osoby a má schopnost být samostatným subjektem práv a závazků. Tím nebyl splněn jeden ze základních předpokladů restituce podle zákona č. 229/1991 Sb., v novelizovaném znění, tedy existence oprávněné osoby ve smyslu ust. § 4 odst. 1 cit. zákona.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 14. října 1997 sp. zn. I. ÚS 245/96 ve věci ústavní stížnosti R.B. a spol. proti rozhodnutí Okresního úřadu v Pelhřimově - pozemkového úřadu z 2. 4. 1996 č. j. 771/91 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 3. 7. 1996 sp. zn. 10 Ca 243/96 o určení vlastnického práva k nemovitostem.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé podali ústavní stížnost proti rozhodnutí Okresního úřadu v Pelhřimově - pozemkového úřadu ze dne 2. 4. 1996 č. j. 771/91 a proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 7. 1996 č. j. 10 Ca 243/96-29.

Okresní pozemkový úřad rozhodl podle ust. § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., že žadatelé R.B. a spol. nejsou vlastníky nemovitostí:

1)  v k.ú. H. - p.č. 725/1, st. 528, 382, 382/2, 383/3, 389/1, 391, 2549, 724/2, 721/3, 721/5, 729/6, 395, 721/6, 724/3, st. 523/2, 644/1, 644/2, 645, 675, 676, 677, st. 734, 681

2)  v k.ú. K. - p.č. 425/2, 424/2

3)  v k.ú. S. - p.č. 705/1, 705/2, 704/1, 704/2.

Na tyto nemovitosti uplatnili nárok dědici původních vlastníků sdružených do Společenstva soukeníků v H. Okresní pozemkový úřad rozhodl, že Společenstvo soukeníků v H. bylo právnickou osobou, takže žadatelé nejsou oprávněnými osobami podle § 4 zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění.

Krajský soud rozhodnutí okresního pozemkového úřadu potvrdil. Ze spisu pozemkového úřadu zjistil, že potomci původních členů Společenstva soukeníků v H. se domáhali vydání předmětného majetku již podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a to u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 3 C 210/92, u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 6 Co 602/93, a na základě dovolání u Vrchního soudu v Praze. Vrchní soud v rozsudku ze dne 24. 3. 1995 č. j. 4 Cdo 46/94-119 dovodil, že Společenstvo soukeníků v H. bylo společenstvem živnostenským podle § 106 a § 110 živnostenského řádu č. 227/1859 ř.z., ve znění zákona č. 26/1907 ř.z. Společenstvo mělo svůj vlastní majetek oddělený od majetku jednotlivých členů a mělo právo vybírat od svých členů příspěvky.

Nahrávám...
Nahrávám...