dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 128/2005 SbNU, sv.37, K právu osoby obviněné nebo podezřelé ze spáchání trestného činu nebýt nucena k sebeobvinění uložením pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti předložit věc důležitou pro trestní řízeníK závaznosti nálezů Ústavního soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 128

II. ÚS 255/05

K právu osoby obviněné nebo podezřelé ze spáchání trestného činu nebýt nucena k sebeobvinění uložením pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti předložit věc důležitou pro trestní řízení
K závaznosti nálezů Ústavního soudu

Není-li dobrovolně podezřelým nebo obviněným splněna povinnost předložit věc důležitou pro trestní řízení z důvodu, aby neposkytovali proti sobě věcný důkaz, nelze splnění předkládací povinnosti vynutit postupem podle § 66 trestního řádu. Není žádného zásadního rozdílu mezi právem osoby obviněné či podezřelé odmítnout výpověď a mezi právem osoby nestíhané nebýt - pomocí nepřímých, ale velmi účinných nástrojů - nucena k vydání důkazů, které mohou její trestní stíhání přivodit. Jinak svým postupem orgány činné v trestním řízení poruší ústavně zaručená základní práva zakotvená v čl. 37 odst. 1, čl. 40 odst.2, 3 a 4 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 2 a odst. 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 14 odst. 2 a odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Pokud orgány činné v trestním řízení nereflektují ústavněprávní výklad dané problematiky obsažený v obecně přístupných nálezech Ústavního soudu, poruší maximu plynoucí z čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky, dle níž vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby. Nerespektování právního názoru Ústavního soudu vyjádřeného v nálezu ze strany orgánů veřejné moci zakládá porušení principu rovnosti a ochrany právní jistoty občanů.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 23.června 2005 sp. zn. II. ÚS 255/05 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky PhDr. I. B. proti usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 ze dne 9. března 2005 č. j. 1 Zn 2506/2004-14 a usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha III, Služby kriminální policie a vyšetřování, II. odboru, ze dne 30. listopadu 2004 ČTS: ORIII-7991/OHK-1-2004, jímž byla stěžovatelce jako osobě podezřelé ze spáchání trestného činu uložena pořádková pokuta.

Výrok

Usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 ze dne 9. 3. 2005 č. j. 1 Zn 2506/2004-14 a usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha III, Služby kriminální policie a vyšetřování, II. odboru, ze dne 30. 11. 2004 ČTS: ORIII-7991-OHK-1-2004 se zrušují.

Odůvodnění

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 2. 5. 2005 se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha III, Služby kriminální policie a vyšetřování, II.odboru (dále jen „policejní orgán“), ze dne 30. 11. 2004, ČTS: ORIII-7991/OHK-1-2004, kterým jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 10 000 Kč, a usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 ze dne 9. 3. 2005 č. j. 1 Zn 2506/2004-14,

Nahrávám...
Nahrávám...