dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 135/1997 SbNU, sv.9, K rozdílu mezi vzájemným návrhem podle § 97 občanského soudního řádu a námitkou započtení podle § 98 občanského soudního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 135

II. ÚS 159/97

K rozdílu mezi vzájemným návrhem podle § 97 občanského soudního řádu a námitkou započtení podle § 98 občanského soudního řádu

Jestliže odpůrce protinávrhem uplatní k započtení pohledávku, která je nižší než žalovaná částka, nejde o vzájemný návrh, ale takový projev posoudí soud jako obranu proti návrhu. Z povahy tohoto návrhu vyplývá, že musí být projednán v rámci téhož řízení a nelze jej vyloučit k samostatnému projednání.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 5. listopadu 1997 sp. zn. II. ÚS 159/97 ve věci ústavní stížnosti L.K. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 27. 2. 1997 sp. zn. 29 Co 10/97 o zaplacení faktur.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 27. 2. 1997 č. j. 29 Co 10/97-60 a rozsudek Okresního soudu Praha-východ ze dne 4.6. 1996 č. j. 3 C 78/94-45 se zrušují.

II. Odůvodnění

Řádně a včas podanou ústavní stížností brojí navrhovatel proti uvedeným rozsudkům, protože se domnívá, že jimi byla porušena jeho základní práva a svobody zaručené čl. 11 a čl. 31 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Porušení těchto základních práv vyvozuje stěžovatel z toho, že mu byly na základě hospodářské smlouvy z r. 1991 od bývalého státního podniku RD Rýmařov dodány montované domky, které měly sloužit jeho podnikatelské činnosti. Po dodání a montáži domků se zjistilo, že domky jsou ze zdravotních důvodů neobyvatelné, neboť vyzařovaly formaldehyd. Tato závažná zdravotní závadnost byla prověřena Institutem hygieny a epidemiologie. Stěžovatel proto v záruční lhůtě reklamoval odstranění vady, do dnešního dne však dodavatel na reklamaci nereagoval. Po postavení domků nebylo stavebním orgánem vydáno požadované kolaudační rozhodnutí o uvedení domků do provozu, neboť bylo zjištěno, že pro výše uvedenou vadu je nelze užívat. Pro nečinnost dodavatele stěžovatel odmítl proplatit faktury za dodání a montáž domků (spojené soudem v jedno řízení), ve snaze donutit jej k odstranění vad. Namísto odstranění vad přikročil dodavatel k žalobě na zaplacení faktur ve výši 4078066 Kč. Protože byla vůči stěžovateli podán a žaloba na zaplacení kupní ceny za výrobek, který nebyl způsobilý k užívání a neodpovídal obsahu smlouvy, vznesl stěžovatel protinávrh na započtení svého nároku ve výši žalované částky. Soud I. stupně tento protinávrh stěžovatele vyloučil k samostatnému projednání, aniž připustil stěžovatelem nabízené důkazy včetně zpracovaných znaleckých posudků. V odmítnutí kompenzace a provedení důkazů s ní spojených spatřuje stěžovatel vadný postup soudu, kterým mu byla odňata možnost se jakýmkoli způsobem bránit proti uvedené žalobě.

V další části své stížnosti stěžovatel rozebírá ustanovení § 133 hospodářského zákoníku (dále jen „h.z.“), § 50 vyhl. č. 104/1973 Sb. a § 290 a násl. h.z., ze kterých dovozuje řádné provedení reklamačního řízení a v návaznosti na § 202 h.z. právo odběratele nezaplatit fakturu v rozsahu vadného plnění, pokud dodavatel neuzná provedenou reklamaci.

Upozorňuje také na právo uplatnění náhrady škody podle § 131b h.z., kterou u

Nahrávám...
Nahrávám...