dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 137/2004 SbNU, sv.34, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 137

II. ÚS 335/04

K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud odkazuje na svoji ustálenou judikaturu k této věci (např. nález sp. zn. IV. ÚS 358/98, viz Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 12, nález č. 140), podle které je věcí státu organizovat své soudnictví tak, aby principy soudnictví zakotvené v Listině základních práv a svobod byly respektovány. Případné nedostatky v tomto směru nemohou jít k tíži těch, kteří od soudu právem očekávají ochranu svých práv v „přiměřené lhůtě“. V daném případě bylo prokázáno, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou nejedná o právech stěžovatelky v přiměřených časových dimenzích a svou nečinností zasahuje do jejích ústavně chráněných práv zaručených čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 23. září 2004 sp. zn. II. ÚS 335/04 ve věci ústavní stížnosti J. N. proti průtahům v řízení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ve věci vedené pod sp. zn. 10 C 133/2002.

Výrok

Okresnímu soudu ve Žďáru na Sázavou se ukládá, aby nepokračoval v průtazích v řízení vedeném pod sp. zn. 10 C 133/2002 a aby neprodleně v této věci jednal.

Odůvodnění

Dne 3. 6. 2004 obdržel Ústavní soud, ve lhůtě podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), ústavní stížnost, kterou stěžovatelka brojila proti průtahům ve shora označeném řízení.

Stěžovatelka uvedla, že dne 24. 5. 2002 podala žalobu na určení vlastnictví. Ode dne jejího podání došlo k projednání věci dne 2. 7. 2002 a od tohoto dne i přes její opakované urgence neproběhlo žádné další jednání. Dále uvedla, že nečinnost soudu ji zatěžuje i po psychické stránce, nehledě k okolnosti, že vyřizování obdobných sporů u jiných soudů bývá obvykle kratší.

V uvedeném postupu shledala porušení svých práv zaručených v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), neboť bylo porušeno její

Nahrávám...
Nahrávám...