dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 165/2000 SbNU, sv.20, K návrhu na zrušení některých ustanovení v rozhodnutích vlády České republiky o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 165

III. ÚS 407/99

K návrhu na zrušení některých ustanovení v rozhodnutích vlády České republiky o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Okruh aktivně legitimovaných subjektů pro podání návrhu na zrušení zákonů, jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení vymezuje § 64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Pakliže nálezem ze dne 23. 5. 2000 sp. zn. Pl. ÚS 24/99 Ústavní soud autoritativně přiznal rozhodnutí vlády podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povahu právního předpisu, nelze než konstatovat, že navrhovatelé podmínky aktivní legitimace podle uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu nesplňují, a to včetně podmínek podle § 64 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 74 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud v této souvislosti neshledal důvodnost postupu podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu v řízení o předmětné ústavní stížnosti, když otázky, jež svým významem výrazně přesahují vlastní zájmy stěžovatelů, byly vyřešeny nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2000 sp. zn. Pl. ÚS 24/99 (vyhlášen pod č. 167/2000 Sb., ve znění sdělení Ústavního soudu č. 130/2001 Sb. a sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 51/2001 Sb.).

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 9. listopadu 2000 sp. zn. III. ÚS 407/99 ve věci ústavní stížnosti MUDr. H. F. a spol. proti čl. 1, 3, 7 a 8 rozhodnutí vlády České republiky z 23. 6. 1999 č. 657 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, uveřejněného v částce 8 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, ročník 1999, a proti čl. 3 a 14 rozhodnutí vlády České republiky z 22. 12. 1999 č. 1374 ke stanovení hodnot bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, uveřejněného v částce 11 Věstníku ministerstva zdravotnictví, ročník 1999.

I. Výrok

Návrh se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Ústavní stížností, podanou Ústavnímu soudu osobně dne 20. 8. 1999 a vedenou pod sp. zn. III. ÚS 407/99, stěžovatelé MUDr. H. F. a spol. brojí proti čl. 1 a 8 rozhodnutí vlády České republiky č. 657 ze dne 23. 6. 1999 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, uveřejněného v částce 8 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, ročník 1999, jimiž se cítí být dotčeni ve svých základních právech a svobodách vyplývajících z čl. 26 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 a dále z čl. 1, čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Ústavní stížností, podanou osobně Ústavnímu soudu dne 20. 8. 1999 a vedenou pod sp. zn. II. ÚS 408/99, se stěžovatelé F., spol. s r. o., a spol. domáhají zrušení čl. 7 rozhodnutí vlády České republiky č. 657 ze dne 23. 6. 1999 o hodnotách bodu a výši úhrad

Nahrávám...
Nahrávám...