dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 18/2001 SbNU, sv.21, K požadavku, aby obavu z koluze odůvodňovaly skutečnosti, z nichž plyne předpoklad aktivního jednání obviněného dokládajícího existenci koluzního záměru

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 18

IV. ÚS 257/2000

K požadavku, aby obavu z koluze odůvodňovaly skutečnosti, z nichž plyne předpoklad aktivního jednání obviněného dokládajícího existenci koluzního záměru

Skutečnost, že je důležitý spoluobviněný na útěku, sama o sobě koluzní záměr obviněného nedokládá, a to ani tehdy jedná-li se o manžela. V opačném případě by se ve stejné procesní situaci, v jiných trestních řízeních, jen vzhledem k příbuzenskému poměru spoluobviněných dovozovala koluzní vazba automaticky, v rozporu s návětím § 67 odst. 1 trestního řádu.

Koluzní vazbu nelze zdůvodnit potřebou výslechu jen obecně vymezeného okruhu svědků, popř. i konkrétního spoluobviněného na útěku. Tím spíše to platí za situace, kdy jiné, tj. listinné a věcné důkazy, jsou shromážděny v takovém rozsahu, že případným změnám výpovědí těchto osob, které by mohly být důsledkem navíc jen hypotetického, nikoliv reálně hrozícího ovlivnění obviněným, lze bránit jinak než vazbou obviněného, tedy zejména postupem podle § 92 odst. 3, popř. podle § 101 odst. 3 trestního řádu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 25. ledna 2001 sp. zn. IV. ÚS 257/2000 ve věci ústavní stížnosti P. V. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 14. 4. 2000 sp. zn. 3 To 336/2000 a proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích z 6. 4. 2000 sp. zn. 4 Nt 186/2000 o vzetí stěžovatelky do vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 4. 2000 č. j. 3 To 336/2000-19 a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 4. 2000 č. j. 4 Nt 186/2000-9 se zrušují.

II. Odůvodnění

Dne 21. 4. 2000 došel Ústavnímu soudu včas podaný návrh ze dne 20. 4. 2000, jímž stěžovatelka P. V., zastoupená advokátem JUDr. M. K., napadá usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 14. 4. 2000 sp. zn. 3 To 336/2000 a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích z 6. 4. 2000 sp. zn. 4 Nt 186/2000.

Z důvodů níže uvedených má za to, že napadenými rozhodnutími byla porušena její základní práva ústavně zaručená v čl. 1 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. (dále jen „Ústava“), jakož i v čl. 8 odst. 5 a čl. 36 a následujících Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina“). Zároveň bylo takto porušeno základní právo zaručené v čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod č. 209/1992 Sb. a č. 243/1998 Sb. (dále jen „Úmluva“).

1. Proti navrhovatelce je vedeno trestní stíhání pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 a 4 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „tr. zák.“). Jako proti spoluobviněnému z téhož trestného činu je vedeno v procesním režimu řízení proti uprchlému i řízení proti navrhovatelčinu manželovi.

Na návrh státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích rozhodl soudce Okresního soudu v Českých Budějovicích o vazbě stěžovatelky, a to z důvodů koluzních, uvedených v § 67 odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Nahrávám...
Nahrávám...