dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 20/1998 SbNU, sv.10, K podmínce tísně podle § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb.K přídělové ceně majetku podle § 24 zákona č. 90/1947 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 20

II. ÚS 296/96

K podmínce tísně podle § 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb.
K přídělové ceně majetku podle § 24 zákona č. 90/1947 Sb.

1. Hrozba nepřidělení odpovídajícího bytu bývalým místním národním výborem, zvláště s přihlédnutím k neutěšené zdravotní situaci rodiny a k období totality, představuje pro převodce všechny znaky tísně, neboť za podmínek demokratického státu by nemovitosti nikdy neprodal.

2. Ustanovení v případě přídělů o placení pouze ceny přídělové, při zatížení břemenem podle § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek, platí pouze tehdy, kdy uvažovaný a nutný převod je vázán na předchozí rozhodnutí fondu za účelem zajištění veřejného zájmu při splnění časové podmínky do 5 let. Pouze pro tento případ platí ustanovení o přídělové ceně.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 11. února 1998 sp. zn. II. ÚS 296/96 ve věci ústavní stížnosti V.V. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 4.9. 1996 sp. zn. 10 Ca 224/96, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Českém Krumlově z 11. 4. 1996 č. j. PÚ 29233/96 o nepřiznání vlastnického práva k nemovitostem.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4.9. 1996 č. j. 10 Ca 224/96-36 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel v řádně a včas podané ústavní stížnosti uvádí, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, (dále jen „zákon o půdě“) uplatnil u Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Českém Krumlově nárok na vydání stavební nemovitosti - domu umístěného na p. č. 83 - stavební plocha, včetně této stavební parcely o výměře 332 m2 a pozemku p. č. 404/35 - louka o výměře 2902 m2 dle pozemkového katastru (dle katastru nemovitostí st. parcela č. 44, p. p. č. 45 - zahrada) v k. ú. Č. v P.

K jeho výzvě rozhodl Okresní úřad - pozemkový úřad v Českém Krumlově rozhodnutím ze dne 17. 10. 1994 č. j. PÚ 20371/94 tak, že je stěžovatel vlastníkem uvedených nemovitostí. Toto rozhodnutí bylo napadeno Bupakem Obaly, a. s., JIP - Českobudějovické papírny, České Budějovice. Jak stěžovatel uvádí, přestože nebyl tento navrhovatel podle jeho názoru ve věci legitimován, rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích dne 22. 2. 1995 pod č. j. 10 Ca 499/94-19 tak, že napadené rozhodnutí zrušil a uložil odpůrci doplnit řízení znaleckým posudkem o správnosti stanovené výše kupní ceny a rovněž tak nově se vypořádat s námitkami o stavu tísně.

Na základě nově provedeného řízení, kdy Okresní úřad - pozemkový úřad v Českém Krumlově byl nucen se řídit právním názorem krajského soudu, vydal dne 11. 4. 1996 pod č. j. PÚ 29233/96 nové rozhodnutí, kterým rozhodl, že stěžovatel není vlastníkem předmětných nemovitostí, neboť se neprokázalo, že by k jejich převodu došlo v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Na základě opravného prostředku stěžovatele Krajský soud v

Nahrávám...
Nahrávám...