dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 56/1999 SbNU, sv.14, K nutnosti respektovat zásadu ústnosti při projednávání návrhu na povolení obnovy občanského soudního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 56

I. ÚS 350/98

K nutnosti respektovat zásadu ústnosti při projednávání návrhu na povolení obnovy občanského soudního řízení

Článek 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod stanoví, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Na toto ústavní právo navazuje § 115 občanského soudního řádu, ze kterého vyplývá, že věci náležející do civilní pravomoci soudů se zásadně projednávají při ústním a veřejném jednání. To platí i pro projednání návrhu na obnovu řízení. Zásada ústnosti je v řízení před soudem prvního stupně prolomena jen výjimečně, a to na základě omezení stanoveného zákonem. Podle § 234 odst. 2 občanského soudního řádu zamítá-li soud návrh na obnovu řízení proto, že není přípustný, nebo proto, že jej podal někdo, kdo k němu nebyl oprávněn, nebo proto, že je zřejmě opožděný, nemusí nařizovat jednání.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 21. dubna 1999 sp. zn. I. ÚS 350/98 ve věci ústavní stížnosti J. H. a Z. H. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 31. 3. 1998 sp. zn. 8 Co 2868/97 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově z 19. 8. 1997 sp. zn. 4 C 657/96 o zamítnutí návrhu na obnovu řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 1998 sp. zn. 8 Co 2868/97 a usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 19. 8. 1997 sp. zn. 4 C 657/96 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti se stěžovatelé domáhali zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 1998 sp. zn. 8 Co 2868/97 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 19. 8. 1997 sp. zn. 4 C 657/96.

Okresní soud v tomto svém usnesení zamítl návrh stěžovatelů, aby byla povolena obnova řízení vedeného u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 5 C 971/92.

Rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově č. j. 5 C 971/92-118 ze dne 18. 10. 1995 vyslovil soud v restituční věci přechod vlastnického práva vedlejších účastníků k domu čp. 8 v M. a k pozemkům parcelní č. 52/2 a 52/6 na stěžovatele, každému jednou ideální polovinou.

Předmětem původního sporu bylo rozhodování podle § 8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto ustanovení soud na návrh oprávněné osoby rozhodne, že na ni přechází vlastnické právo k nemovitostem ve vlastnictví fyzické osoby za předpokladu, že tato fyzická osoba nabyla nemovitosti od státu nebo jiné právnické osoby v rozporu s platnými předpisy nebo za cenu nižší než cenu odpovídající tehdy platným cenovým předpisům nebo na základě protiprávního zvýhodnění nabyvatele.

K odvolání vedlejších účastníků rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích dne 23. 1. 1996 rozsudkem č. j. 8 Co 2527/95-139 tak, že rozsudek soudu prvního stupně změnil a návrh na přechod vlastnického práva k domu čp. 8 v M. na stěžovatele zamítl, přechod vlastnického práva k pozemkům parcelní č. 52/2 a 52/6 na stěžovatele

Nahrávám...
Nahrávám...