dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 68/2001 SbNU, sv.22, K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o prodloužení vazby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 68

III. ÚS 715/2000

K nutnosti řádně odůvodnit rozhodnutí o prodloužení vazby

Je sice faktem, že rozhodnutí o vazbě jsou rozhodnutími, zejména co do stanovení konkrétních skutečností odůvodňujících příslušnou obavu z předpokládaných následků, obtížnými. Nicméně rozhodnutí o prodloužení vazby (ponechání ve vazbě) musí obsahovat argumentaci (důvody), které jednoduše musí poukázat právě na ony konkrétní skutečnosti naznačené v § 67 trestního řádu. Tyto důvody je zapotřebí zkoumat v průběhu celého trestního řízení, v kterékoliv jeho fázi, právě s důrazem na takové základní lidské právo, jakým je osobní svoboda. Respektování uvedeného základního práva samozřejmě má svůj výraz i při rozhodování o prodloužení trvání vazby, kdy navíc je k otázce důvodnosti vazby přiřazena i otázka její oprávněné délky.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 26. dubna 2001 sp. zn. III. ÚS 715/2000 ve věci ústavní stížnosti Ing. P. Š. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 3. 11. 2000 sp. zn. 6 To 734/2000 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem z 25. 9. 2000 sp. zn. 40 Nt 544/2000 o prodloužení vazby.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 6 To 734/2000 ze dne 3. 11. 2000 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti ze dne 6. 12. 2000 se navrhovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 6 To 734/2000 ze dne 3. 11. 2000 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 40 Nt 544/2000 ze dne 25. 9. 2000. To proto, že dle jeho názoru bylo uvedenými rozhodnutími obou soudů porušeno jeho ústavní právo na osobní svobodu zaručené mu čl. 8 odst. 1, 2 a 5 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ze spisu Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 40 Nt 544/2000, který si Ústavní soud vyžádal, také zjistil, že navrhovatel je obviněn z trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1 a 4 trestního zákona (dále jen „tr. zák.“) jako spolupachatel podle § 9 odst. 2 tr. zák. a také z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1 a 2 písm. a) a b) tr. zák. a v této souvislosti byl vzat dne 25. 2. 1999 do vazby z důvodů stanovených v § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu (dále jen „tr. ř.“). Jeho vazba byla opakovaně prodloužena, naposledy uvedeným usnesením Okresního soudu v Ústí nad Labem č. j. 40 Nt 544/2000-13 ze dne 25. 9. 2000 s tím, že k tomuto datu trvají vazební důvody stanovené v § 67 odst. 1 písm. a) a b) tr. ř., přičemž vazba byla prodloužena do 31. 12. 2000. V odůvodnění tohoto rozhodnutí soud uvedl, že vycházel z návrhu státního zástupce, který poukázal na nutnost výslechu dalších svědků, jejichž jména jsou uvedena v návrhu vyšetřovatele, a i na nutnost opakovaného výslechu dalších svědků pro rozpory v jejich výpovědích a také i s tvrzeními navrhovatele. Poukázal na to, že se jedná o rozsáhlé a náročné vyšetřování, v jehož průběhu se objevují další dílčí skutky spojené také s osobou navrhovatele. Konečně uvedl i to, že navrhovatel, i když je tázán na vysvětlení konkrétních rozporů, odmítá se k

Nahrávám...
Nahrávám...