dnes je 25.6.2024

Input:

Nález 7/1996 SbNU, sv.5, K aplikaci restitučního zákona, který ve vztahu k ostatním právním předpisům je třeba chápat jako lex specialis

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 7

I. ÚS 154/95

K aplikaci restitučního zákona, který ve vztahu k ostatním právním předpisům je třeba chápat jako lex specialis

Restituční zákony, zejména zákon o mimosoudních rehabilitacích (č. 87/1991 Sb., v platném znění) a zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (č. 229/1991 Sb., v platném znění), byly vydány s cílem zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům v těchto zákonech specifikovaného majetku v období let 1948 až 1989. Splnění cíle a účelu zákona vyžaduje, aby všechny orgány veřejné moci vycházely z této speciální úpravy při posuzování nároků osob, jejichž majetek přešel na stát, nebo jiné právnické osoby, v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a zejména aby v tom duchu interpretovaly zákonem stanovené okolnosti, v jejichž důsledku k přechodu majetku došlo, a to především tam, kde orgán veřejné moci musí vycházet z vlastní úvahy (např. o jednání v tísni, o politické perzekuci apod.). V opačném případě dochází k porušení čl. 90 Ústavy České republiky, resp. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, protože zákonem stanoveným způsobem nebyla poskytována ochrana právům, která tento lex specialis oprávněným osobám poskytuje.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 18. ledna 1996 sp. zn. I. ÚS 154/95 ve věci ústavní stížnosti ing. J.J. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze 14. 3. 1995 sp. zn. 22 Ca 369/94 o nepřiznání vlastnického práva.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. března 1995 čj. 22 Ca 369/94 - 20 se ruší.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal u Ústavního soudu České republiky dne 13. 6. 1995 ústavní stížnost, doplněnou podáním z 6. 12. 1995, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. března 1995 čj.22 Ca 369/94 - 20, který nabyl právní moci dne 19. 4. 1995. Tímto rozhodnutím Krajský soud v Ostravě potvrdil rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné - pozemkového úřadu ze dne 9. 5. 1994 čj. PÚ-2681/R-699/92-Ch, že se stěžovateli nepřiznává vlastnictví k nemovitostem v katastrálním území N. B. ohledně parc. č. 645 role, parc. č. 526/1 role, parc. č. 445 zahrada. Pokud jde o rozhodnutí pozemkového úřadu, kterým se stěžovateli nepřiznalo vlastnictví k dalším nemovitostem, a to k parc. č. 150 s domem čp. 74, parc. č. 151 s domem čp. 566, parc. č. 626/1 role, parc. č. 443 s domem čp. 107, parc. č. 444 cesta, parc. č. 592 s domem čp. 631 a parc. č. 591 nádvoří, soud konstatoval, že pozemkový úřad nadbytečně rozhodoval i o nemovitostech, o kterých již bylo pravomocně rozhodnuto Ministerstvem zemědělství - Ústředním pozemkovým úřadem tak, že nejsou majetkem, na nějž se vztahuje zákon o půdě. Z těchto důvodů byly předmětem přezkumu jen parc. č. 645 role, parc. č. 526/1 role a parc. č. 445 zahrada, na které se zákon o půdě vztahuje.

Okresní úřad v Karviné - pozemkový úřad posoudil věc tak, že majetek, na který byl uplatněn restituční nárok, přešel do vlastnictví státu na základě konfiskace dle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. a celou záležitost posuzoval dle zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...