dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 91/1997 SbNU, sv.8, Zajištění podle § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., a zadržení osoby podle trestního řádu z hlediska ústavněprávních hranic omezení osobní svobody pro účely trestního řízení, jakož i z pohledu soudní kontroly zajištění a zadržení osob pro uvedený účel

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 91

Pl. ÚS 2/97

Zajištění podle § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., a zadržení osoby podle trestního řádu z hlediska ústavněprávních hranic omezení osobní svobody pro účely trestního řízení, jakož i z pohledu soudní kontroly zajištění a zadržení osob pro uvedený účel

Základního práva na osobní svobodu podle čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) se lze dovolávat přímo na základě tohoto ustanovení. Případné navazující zákony, pokud se tohoto práva dotýkají, nemohou překročit hranice, které stanoví Listina v citovaném ustanovení.

Má-li být respektován časový limit zadržení, uvedený výslovně v čl. 8 odst. 3 Listiny, musí jej jako výlučný stanovit pouze trestněprocesní právní předpis, tedy trestní řád.

Ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, však vytvořilo formálně právně další „prostor“ pro omezení osobní svobody osoby podezřelé, tj. přistižené při spáchání trestného činu nebo podezřelé na základě kriminalisticky doložitelných informací z přípravy, pokusu či spáchání trestného činu. Tím vybočilo z ústavněprávního rámce, který by mělo jakožto navazující zákonná úprava respektovat a jejž vymezuje čl. 8 odst. 3 Listiny.

Postup při omezení osobní svobody podle čl. 8 odst. 3 Listiny předpokládá, neodpadnou-li důvody zadržení, že zadržená osoba bude odevzdána soudu. Naproti tomu z ustanovení § 14 odst. 2 zákona o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (vyloženého per argumentum a contrario) takováto relace směrem k soudní pravomoci neplyne, přestože zajištění podle napadeného zákonného ustanovení je svou podstatou zadržením ve smyslu čl. 8 odst. 3 Listiny.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 2. července 1997 sp. zn. Pl. ÚS 2/97 ve věci návrhu Nejvyššího soudu na zrušení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících (nález byl vyhlášen pod č. 186/1997 Sb. a redakční sdělení o opravě chyby bylo uveřejněno v částce 83).

I. Výrok

Dnem 1. července 1998 se zrušují ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících.

II. Odůvodnění

1. Dne 24. ledna 1997 došel Ústavnímu soudu návrh trestního senátu Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993

Nahrávám...
Nahrávám...